N á v r h

ZÁKON
z ………………… 2018

 o rybárstve


Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Úvodné ustanovenia

1
Predmet úpravy

(1) Tento zákon upravuje podmienky ochrany rýb, chovu rýb a lovu rýb aby nedochádzalo k narušeniu vodných ekosystémov[1]) a k ohrozeniu genofondu.[2])

(2) Tento zákon upravuje práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri využívaní vôd[3]) na ochranu, chov a lov rýb, pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku rybárstva, ako aj zodpovednosť za porušenie povinností podľa tohto zákona.

(3) Tento zákon sa nevzťahuje  na

a) ochranu, chov a lov rýb vo vodných plochách s výmerou do 25 m2,

b) ochranu, chov a lov rýb vo vodách, ktoré nie sú predmetom evidencie o vodách,[4])

c) vody, z ktorých Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) nevytvorilo rybárske revíry.

2
Vymedzenie základných pojmov

(1) Rybárstvo je súhrn činností zameraných na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu genofondu najmä pôvodných druhov rýb a optimálne využívanie produkcie ichtyofauny ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky.

(2) Na účely tohto zákona

a) ryby sú vodné stavovce dýchajúce žiabrami, kruhoústnice a iné planktonické alebo bentické bezstavovce žijúce vo vodách,

b) užívateľ rybárskeho revíru (ďalej len „užívateľ“) je oprávnená osoba, ktorej ministerstvo pridelilo výkon rybárskeho práva v rybárskom revíri,

c) vodný tok je vodný útvar trvalo alebo občasne tečúcich povrchových vôd po zemskom povrchu v prirodzenom koryte alebo v umelom koryte, ktoré je jeho súčasťou a ktorý je napájaný z vlastného povodia alebo z iného vodného útvaru; vodným tokom sú aj povrchové vody umelo vzduté v koryte vodného toku ovplyvňované hydrologickým režimom vodného toku, vody v slepých ramenách, mŕtvych ramenách a odstavených ramenách, ako aj povrchové vody, ktorých časť tečie pod zemským povrchom alebo zakrytými úsekmi,

d) vodná nádrž je priestor vytvorený vzdúvacou stavbou na vodnom toku využitím prírodnej priehlbne alebo umelej priehlbne na zemskom povrchu určený na akumuláciu vody a na riadenie odtoku,

e) bočná vodná nádrž je priestor vytvorený vzdúvacou stavbou mimo vodného toku využitím prírodnej priehlbne alebo umelej priehlbne na zemskom povrchu vytvorený spravidla ohrádzovaním časti územia, ktorý slúži na trvalú akumuláciu vody a na riadenie odtoku, s výnimkou priestorov vytvorených na dočasné zaplavenie vodou,

f) rybník je vodná nádrž vybudovaná na chov rýb s možnosťou manipulácie s vodnou hladinou a vykonávania pravidelných intenzifikačných opatrení a melioračných opatrení,

g) rybochovné zariadenie je technologické zariadenie určené výhradne na chov rýb, ako je liaheň, kanál, žľab, silo, sádka a klietka,

h) malá vodná nádrž osobitne vhodná na chov rýb je ovládateľná vodná nádrž s pravidelnou možnosťou úplného vypustenia a zlovenia rýb s výškou telesa hrádze do 10 m s najväčšou hĺbkou 9 m a s celkovým objemom do 2 mil. m3, ktorá pôvodne mohla slúžiť inému účelu,

i) vodárenská nádrž je vodná nádrž slúžiaca na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou s režimom účelového rybárskeho hospodárenia,

j) ostatná vodná plocha je štrkovisko, prepadlina, pieskovňa, hlinisko, rašelinisko a bočná vodná nádrž lokálneho významu nachádzajúca sa najmä v parkoch, sadoch, viniciach, chmeľniciach, záhradách a vo zverniciach, požiarna a priemyselná nádrž s možnosťou rybárskeho využitia, s výnimkou ostatnej vodnej plochy, ktorá je súčasťou útvaru podzemnej vody, z ktorého sa odoberá podzemná voda na pitné účely,[5])

k) lov je vedomá ľudská činnosť smerujúca pomocou na to určených prostriedkov a náradia k uloveniu ryby,

l) loviaci je fyzická osoba oprávnená na lov rýb vykonávajúca lov v  čase medzi začiatkom lovu a ukončením lovu,

m) začiatok lovu je prvé použitie prostriedku alebo náradia určeného na lov rýb po zapísaní zámeru loviť ryby v danom povolení,

n) prerušenie lovu je časový úsek medzi začiatkom lovu a ukončením lovu, v ktorom loviaci vyberie z vody a znefunkční prostriedky a náradie na lov rýb bez zapísania ukončenia lovu,

o) ukončenie lovu je vybratie z vody a znefunkčnenie posledného prostriedku a náradia použitého na lov rýb a následné vyznačenie ukončenia lovu v danom povolení,

p) pribrežný pozemok je časť pozemku na hranici brehu a vodnej plochy rybárskeho revíru, ktorý je nevyhnutný na výkon rybárskeho práva,

r) rybársky čln je plavidlo ovládané manuálnym pohonom alebo motorovým pohonom technicky spôsobilé na bezpečný výkon rybárskeho práva; za rybársky čln sa považujú člny, pramice, nafukovacie člny, kajaky, kanoe a belly boaty.

s) zavážacia loďka je technické zariadenie umožňujúce pri love rýb zavážanie návnad a nástrah,

t) miesto lovu je miesto v rybárskom revíri alebo mimo rybárskeho revíru, z ktorého loviaci bezprostredne vykonáva lov rýb najmä na brehu rybárskeho revíru, móle, mieste zabrodenia; miestom lovu je aj rybársky čln, ak sa lov vykonáva z rybárskeho člna,

u) osvetlenie miesta lovu je osvetlenie, ktoré umožní toto miesto lovu identifikovať; osvetlenie miesta lovu sa nepovažuje za lov pomocou svetla,

v) obsádka rýb je spoločenstvo rýb a iných vodných organizmov tvorené súborom jedincov alebo populácií, ktoré obývajú v danom čase rovnaké vodné prostredie,

w) násada rýb sú ryby vo všetkých vývojových štádiách určené na vysádzanie do rybárskych revírov, alebo pre ďalší chov,

x) zarybnenie je cielené vysadenie násady rýb do rybárskeho revíru za účelom využitia jeho prirodzenej produkcie,

y) chov rýb je cieľavedomá odborná činnosť vykonávaná užívateľom pre systematické zarybňovanie rybárskych revírov; chov rýb nie je považovaný za hospodársky chov rýb,

z) mimoriadnou situáciou sú najmä povodne, ľadochody, extrémne suchá, mimoriadne zníženie hladiny vody a mimoriadne zhoršenie kvality vôd alebo mimoriadne ohrozenie kvality vôd,[6]) alebo prepuknutie ochorenia alebo výskyt nákazy rýb.


Rybársky revír a rybárske právo

3
Rybársky revír

(1) Rybársky revír je ministerstvom určená a hranicami vymedzená vodná plocha.

(2) Ministerstvo vytvára z vodných tokov, vodných nádrží, vodárenských nádrží a ostatných vodných plôch rybárske revíry, vedie ich evidenciu a určuje ich účel a charakter.

(3) Na účely využitia rybárskych revírov sa vody členia na

a) lososové vody, ktoré svojím charakterom a kvalitou vytvárajú prostredie najmä na život pstruha potočného (Salmo trutta morpha fario), lipňa tymiánového (Thymallus thymallus), hlavátky podunajskej (Hucho hucho), pstruha dúhového (Oncorhynchus mykiss) a sivoňa potočného (Salvelinus fontinalis); významné sprievodné druhy rýb sú hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio), hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilopus), čerebľa pestrá (Phoxinus phoxinus) a slíž severný (Barbatula barbatula),

b) kaprové vody, ktoré svojím charakterom a kvalitou vytvárajú prostredie najmä na život kapra sazana (Cyprinus carpio – divá forma), kapra rybničného (Cyprinus carpio), šťuky severnej (Esox lucius), zubáča veľkoústého (Sander lucioperca), sumca veľkého (Silurus glanis) a úhora európskeho (Anguilla anguilla); významné sprievodné druhy rýb sú hlavátka podunajská (Hucho hucho), podustva severná (Chondrostoma nasus), mrena severná (Barbus barbus), nosaľ sťahovavý (Vimba vimba), jalec hlavatý [Leuciscus (Squalius) cephalus] a pleskáč vysoký (Abramis brama).

(4) Lososové vody sa členia na

a) pstruhové vody, ktoré svojím charakterom a kvalitou vytvárajú prostredie na dominantné zastúpenie pstruha,

b) lipňové vody, ktoré svojím charakterom a kvalitou vytvárajú prostredie na dominantné zastúpenie lipňa.

(5) Pri mimoriadnej situácii alebo z dôvodu verejného záujmu môže ministerstvo zmeniť členenie vôd alebo hranice rybárskeho revíru. V odôvodnených prípadoch môže ministerstvo výkon rybárskeho práva dočasne obmedziť alebo rybársky revír zrušiť. Odôvodnenými prípadmi sú najmä predpokladaná dlhodobá nefunkčnosť vodnej nádrže spôsobená porušením telesa hrádze, voda vykazujúca látky negatívne ovplyvňujúce alebo až zamedzujúce život rýb, zmeny prietokových pomerov spôsobujúce každoročne v letnom období enormné znižovanie vodnej hladiny alebo jej vysychanie.

(6) Na vodných tokoch hranicu rybárskeho revíru tvorí pomyselná čiara vedená naprieč vodným tokom, ktorá je vymedzená trvalou terénnou prekážkou napríklad mostom, haťou, alebo riečnym stupňom alebo prítokom vodného toku.

(7) Súvislosť rybárskeho revíru sa prerušuje, ak na vodnom toku leží vodná nádrž, rybník, alebo malá vodná nádrž osobitne vhodná na chov rýb.

(8) Do rybárskych revírov sa zahŕňajú prítoky vodných tokov, ak nie sú ako také vyhlásené za rybárske revíry.

(9) Do rybárskych revírov sa nezahŕňajú prítoky, odtoky a obvodové stoky rybníkov do vzdialenosti určenej ministerstvom, ktorá je na hospodárenie v nich nevyhnutne potrebná. 

4
Výkon rybárskeho práva

(1) Rybárske právo je oprávnenie chrániť, chovať a loviť ryby vo vodách určených ako rybárske revíry a ulovené ryby si privlastňovať, ako aj oprávnenie užívať na to v nevyhnutnej miere pribrežné pozemky.

(2) Rybárske právo patrí štátu.

(3) Ministerstvo pridelí Slovenskému rybárskemu zväzu výkon rybárskeho práva vo vodných tokoch. Organizácii spravujúcej lesný majetok štátu[7]) a organizácii spravujúcej majetok vo vojenských obvodoch[8]) pridelí ministerstvo výkon rybárskeho práva vo vodných tokoch nachádzajúcich sa na území, ktoré spravujú.

(4) Správcovi vodohospodársky významných vodných tokov a správcovi drobných vodných tokov ministerstvo môže prideliť výkon rybárskeho práva vo vodnýchtokoch, ktoré spravujú.

(5) Výkon rybárskeho práva vo vodárenských nádržiach a v ich prítokoch pridelí ministerstvo správcovi danej vodárenskej nádrže.

(6) Ministerstvo môže v záujme zabezpečenia starostlivosti o chránené územie[9]) prideliť výkon rybárskeho práva organizáciám ochrany prírody.[10])

(7) Ministerstvo môže prideliť výkon rybárskeho práva aj školám so študijným odborom rybárstvo a vzdelávacím inštitúciám[11]) na výučbu a plnenie vedeckovýskumných úloh na úseku rybárstva.

(8) Právnickým osobám podľa odsekov 3 až 6 pridelí ministerstvo výkon rybárskeho práva na základe písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať

a) obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby

b) doklad preukazujúci výkon správy vodného toku, vodnej nádrže alebo vodárenskej nádrže,

c) stanovisko správcu vodného toku alebo správcu vodnej nádrže,

d) geometrický plán alebo mapový podklad vzťahujúci sa k pozemkom, na ktorých sa nachádza vodný tok, vodná nádrž alebo vodárenská nádrž alebo kópiu z katastrálnej mapy.

(9) Ministerstvo pridelí právnickým osobám podľa odsekov 3 až 5 výkon rybárskeho práva na ostatných vodných plochách s výnimkou vodných plôch, ktoré sú súčasťou vodných útvarov, z ktorých sa odoberá podzemná voda na pitné účely, na základe písomnej žiadosti,   preukazujúcej

a) väčšinový podiel vlastníctva k pozemkom, na ktorých sa nachádza vodná plocha, alebo

b) právo užívania k pozemkom podľa písmena a) na výkon rybárskeho práva počas platnosti nájomnej zmluvy.

(10) Žiadosť podľa odseku 8 musí obsahovať
a) obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby,

b) výpis z listu vlastníctva podľa odseku 8 písm. a) alebo výpis z listu vlastníctva a nájomnú zmluvu podľa odseku 8 písm. b),

c) príslušný geometrický plán alebo kópiu z katastrálnej mapy,

d) informáciu okresného úradu, či sa vodná plocha nenachádza v chránenom území alebo či do neho nezasahuje,

e) dohodu o finančnom vyrovnaní s doterajším užívateľom, ak sa žiadosť vzťahuje na ostatnú vodnú plochu, v ktorej už bol výkon rybárskeho práva ministerstvom pridelený.

(11) Dohodou o finančnom vyrovnaní podľa odseku 9 písm. e) sa rozumie finančné vyrovnanie medzi doterajším užívateľom podľa § 2 ods. 2 písm. b) a budúcim užívateľom za objekty a zariadenia a ďalšie účelne vynaložené náklady priamo súvisiace s užívaním rybárskeho revíru a za obsádku rýb nachádzajúcu sa v ostatnej vodnej ploche.

(12) Žiadosť podľa odsekov 7 a 8 možno podať najneskôr do 30. septembra bez ohľadu na to, či na vodnom toku, vodnej nádrži, vodárenskej nádrži alebo ostatnej vodnej ploche je alebo nie je výkon rybárskeho práva ministerstvom pridelený.

(13) Výkon rybárskeho práva podľa odsekov 7 a 8 pridelí ministerstvo k 1. januáru kalendárneho roka po skončení hospodárskej činnosti doterajšieho užívateľa; to neplatí ak ide o pridelenie výkonu rybárskeho práva na ostatnej vodnej ploche, na ktorej výkon rybárskeho práva ministerstvom nie je pridelený.

(14) Ministerstvo môže výkon rybárskeho práva dočasne obmedziť, zrušiť, alebo previesť výkon rybárskeho práva na iného užívateľa pri mimoriadnej situácii alebo z dôvodu verejného záujmu alebo pri opakovanom závažnom porušení povinností súvisiacich s výkonom rybárskeho práva alebo ochranou kvality vôd v dotknutých vodných útvaroch užívateľom.

(15) Pridelenie výkonu rybárskeho práva v rybárskom revíri je možné len jednému užívateľovi.

(16) Postúpenie prideleného výkonu rybárskeho práva alebo jeho častí je zakázané. Za postúpenie rybárskeho práva sa nepovažuje prenesenie plnenia niektorých úloh súvisiacich s hospodárením v rybárskom revíri z užívateľa na jeho organizačnú zložku.

5
Práva a povinnosti vlastníkov pribrežných pozemkov a nájomcov pribrežných pozemkov a práva a povinnosti užívateľov a osôb oprávnených na výkon rybárskeho práva k pribrežným pozemkom

(1) Užívateľ a osoby oprávnené na výkon rybárskeho práva majú právo vstupovať na pribrežné pozemky. Vlastník pribrežného pozemku alebo nájomca pribrežného pozemku je povinný strpieť vstup na tieto pozemky v nevyhnutnej miere okrem pozemkov, na ktoré je vstup zakázaný podľa osobitných predpisov.[12])

(2) Užívateľ je povinný označiť rybársky revír tabuľou tak, aby z označenia boli zrejmé najmä hranice rybárskeho revíru. Užívateľ pri označovaní rybárskeho revíru nesmie poškodzovať živé časti prírody a obmedzovať vlastníka pribrežného pozemku alebo nájomcu pribrežného pozemku vo výkone vlastníckych práv alebo užívacích práv k pribrežným pozemkom alebo správca vodného toku pri jeho správe.

(3) Vlastník pribrežného pozemku, nájomca pribrežného pozemku alebo správca vodného toku je povinný strpieť označenie rybárskeho revíru a nesmie toto označenie nijako poškodzovať. Ak je vlastník pribrežného pozemku, nájomca pribrežného pozemku alebo správca vodného toku umiestnením označenia rybárskeho revíru obmedzený vo výkone vlastníckych práv alebo užívacích práv má právo na náhradu od užívateľa; ak sa o náhrade nedohodnú, na návrh vlastníka pribrežného pozemku, nájomcu pribrežného pozemku, správcu vodného toku alebo užívateľa rozhodne súd.

(4) Užívateľ nesmie na pribrežných pozemkoch rybárskych revírov hromadiť odpad. Odpad vzniknutý činnosťou súvisiacou s výkonom rybárskeho práva je povinný zneškodňovať[13]) na vlastné náklady.

6
Hospodárenie v rybárskych revíroch

(1) Hospodárenie v rybárskych revíroch je cieľavedomá odborná činnosť užívateľa smerujúca k optimálnemu využitiu prírodného bohatstva vôd.

(2) Užívateľ je povinný zarybňovať rybársky revír podľa zarybňovacieho plánu, ktorý schvaľuje ministerstvo. Zarybňovací plán rybárskeho revíru vypracúva užívateľ a predkladá na schválenie ministerstvu do 31. marca kalendárneho roka. Schválený zarybňovací plán je pre užívateľa záväzný a musí zaručovať ochranu pôvodného genofondu rýb. O schválení zarybňovacieho plánu sa nevyhotovuje písomné rozhodnutie.

(3) Užívateľ je povinný zabezpečiť, aby v súvislosti s vysadením rýb do rybárskych revírov nedošlo k úniku inváznych nepôvodných druhov rýb[14]) do vodného prostredia. Vysadenie nepôvodných druhov rýb[15]) do rybárskych revírov je možné len za podmienok ustanovených v osobitnom predpise.[16])

(4) Užívateľ je povinný viesť evidenciu, v ktorej uvádza

a) druh, veľkostnú kategóriu, pôvod a množstvo rybej násady,

b) počet vydaných povolení na rybolov,

c) množstvo a druh privlastnených rýb za kalendárny rok,

d) množstvo nájdených a ulovených nepôvodných inváznych druhov rýb,

e) prehľad o vykonávanom veterinárnom dohľade.

(5) Užívateľ je pre potreby hospodárenia v rybárskych revíroch povinný navrhnúť okresnému úradu rybárskeho hospodára. Rybárskeho hospodára ustanovuje a odvoláva na návrh užívateľa okresný úrad, v ktorého obvode má užívateľ sídlo.

(6) Rybársky hospodár zabezpečuje vo vymedzenom rozsahu systematickú starostlivosť užívateľa o rybárske revíry, pre ktoré bol ustanovený.

(7) Za rybárskeho hospodára môže byť ustanovená fyzická osoba, ktorá dosiahla vek najmenej 21 rokov a je

a) občanom Slovenskej republiky,

b) plne spôsobilá na právne úkony,

c) bezúhonná,

d) odborne spôsobilá.

(8) Odborná spôsobilosť sa preukazuje

a) dokladom o získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa s absolvovaným predmetom chov rýb alebo rybárstvo alebo choroby rýb,

b) dokladom o získaní stredoškolského vzdelania na strednej odbornej škole s maturitou, odbor rybárstvo, alebo

c) dokladom o získaní stredoškolského vzdelania na odbornom učilišti v odbore rybár alebo dokladom o absolvovaní skúšky rybárskeho hospodára.

(9) Za bezúhonnú osobu podľa odseku 6 písm. c) sa považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin. Doklad preukazujúci bezúhonnosť nesmie byť starší ako tri mesiace.

7
Chránená rybia oblasť

(1) V záujme ochrany najmä pôvodného genofondu rýb a skvalitňovania stavu pôvodných druhov rýb môže ministerstvo na základe vlastného zistenia, žiadosti užívateľa alebo výsledkov ichtyologického prieskumu, po prerokovaní s užívateľom a pri vodných tokoch aj správcom vodného toku vyhlásiť časti rybárskeho revíru alebo celý rybársky revír za chránenú rybiu oblasť.

(2) Užívateľ je povinný označiť hranice chránenej rybej oblasti tabuľou s nápisom „Chránená rybia oblasť“; ak ide o časť rybárskeho revíru, aj doplnkovým značením.

(3) V chránenej rybej oblasti je zakázané

a) loviť ryby,

b) rušiť neres rýb, vývoj plôdika a násady alebo zimovanie rýb,

c) vykonávať ťažbu riečnych materiálov,

e) vysádzať nepôvodné druhy rýb.

(4) Užívateľ je povinný v chránenej rybej oblasti požiadať ministerstvo o súhlas na lov generačných rýb na účely umelého výteru alebo o súhlas na lov takých rýb, ktoré sú na ujmu záujmov podľa odseku 1 v tejto oblasti; chránené druhy rýb možno loviť až po povolení výnimky podľa osobitného predpisu.[17])

(5) Ministerstvo môže na základe žiadosti užívateľovi povoliť na posúdenie stavu ichtyofauny v chránenej rybej oblasti vykonanie ichtyologického prieskumu. Ichtyologický prieskum v osobitne chránenej časti prírody a krajiny možno vykonávať až po splnení podmienok podľa osobitného predpisu.[18])

(6) Ak ide o verejný záujem, ministerstvo môže na základe vlastného zistenia alebo žiadosti užívateľa a výsledkov ichtyologického prieskumu, po prerokovaní s užívateľom a správcom vodného toku chránenú rybiu oblasť zrušiť.

8
Lovný rybársky revír

(1) V lovných rybárskych revíroch užívateľ alebo loviaci môžu loviť a privlastňovať si ryby.

(2) Užívateľ je povinný rybársky revír podľa odseku 1 označiť tabuľou s nápisom „Lovný rybársky revír“.

(3) Ak výsledok monitoringu rýb vykonávaný Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky[19]) preukáže vo svalovine rýb prekročenie limitných hodnôt perzistentných organických polutantov alebo dioxínov alebo polychlórovaných bifenylov, ministerstvo vyzve užívateľa, aby rybársky revír podľa odseku 1 označil aj dodatkovou tabuľou s nápisom „Pozor, zvýšený obsah škodlivých látok vo svalovine rýb! Z dôvodu ochrany zdravia sa odporúča ryby ulovené v tomto revíri nekonzumovať!“

9
Rybársky revír s režimom chyť a pusť

(1) Ministerstvo na návrh užívateľa môže v záujme skvalitnenia genofondu alebo umožnenia lovu jednotlivých druhov rýb trofejných veľkostí vyhlásiť rybársky revír za revír s režimom chyť a pusť.

(2) Užívateľ je povinný označiť hranice rybárskeho revíru podľa odseku 1 tabuľou s nápisom „Chyť a pusť“.

(3) V rybárskom revíri s režimom „Chyť a pusť“ je zakázané

a) ulovenú rybu si privlastniť s výnimkou inváznych nepôvodných druhov rýb,[20])

b) loviť ryby s háčikmi s protihrotom s výnimkou lovu rýb v kaprových vodách.

10
Chovný rybársky revír

(1) Užívateľ môže rybársky revír určiť na chov rýb. Taký revír slúži na odchov generačných rýb a násadových rýb využívaných na zarybňovanie rybárskych revírov.

(2) Užívateľ je povinný vytvorenie a zrušenie chovného rybárskeho revíru bezodkladne oznámiť ministerstvu.

(3) Na zarybňovanie chovných rybárskych revírov musí užívateľ používať rybie násady s veterinárnym osvedčením a z chovu, ktoré Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva“) uznalo.[21])

(4) Užívateľ je povinný rybársky revír podľa odseku 1 označiť tabuľou s nápisom „Chovný rybársky revír“.

(5) V chovnom rybárskom revíri platí zákaz lovu rýb okrem odlovu vykonávaného užívateľom a cieleného lovu inváznych nepôvodných druhov rýb.

11

Rybársky revír s režimom účelového rybárskeho hospodárenia

(1) Účelové rybárske hospodárenie je spôsob užívania rybárskeho revíru zameraný na ovplyvnenie kvality vodného prostredia.

(2) Z vodárenských nádrží a ich prítokov ministerstvo vytvára účelové rybárske revíry.

(3) Účelové rybárske revíry sa môžu vytvoriť aj zo závlahových kanálov, melioračných kanálov, priesakových kanálov a melioračných nádrží.

(4) Užívateľ je povinný hranice účelového rybárskeho revíru označiť tabuľou s nápisom „Účelový rybársky revír“.

(5) Kŕmenie rýb a používanie liečiv vo vodárenských nádržiach a ich prítokoch je zakázané.

(6) Lov rýb v účelových rybárskych revíroch je zakázaný.

(7)  Užívateľ je povinný v účelovom revíri požiadať ministerstvo o súhlas na lov rýb pre ichtyologický prieskum, regulačný odlov, veterinárne vyšetrenie a cielený lov inváznych nepôvodných druhov rýb.


Podmienky lovu rýb

12
Lov rýb v rybárskych revíroch

(1) Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi rybárskeho lístka a povolenia na rybolov, alebo užívatelia.

(2) Rybársky lístok vydáva obec, mesto a v Bratislave a v Košiciach mestská časť na základe žiadosti fyzickej osobe, ktorá je spôsobilá na právne úkony.

(3) Rybársky lístok sa vydáva

a) týždenný,

b) mesačný,

c) ročný,

d) trojročný.

(4) Pri deťoch mladších ako 15 rokov sa rybársky lístok vydáva na meno dieťaťa do rúk jeho zákonného zástupcu.

(5) Vydanie rybárskeho lístka je výkonom štátnej správy a podlieha poplatku podľa osobitného predpisu.[22])

(6) Povolenie na rybolov vydáva užívateľ.

(7) Užívateľ je v povolení na rybolov alebo v rybárskom poriadku, ktorý tvorí jeho súčasť, povinný uviesť informáciu o:

a) udelení výnimiek vydaných podľa  § 13, § 14 písm. a) a b), § 15 ods. 1 písm. b) a § 16 až 19 týkajúcich sa výkonu rybárskeho práva na hraničných vodách a na vodách vyhlásených za medzinárodné toky, na ktorých nie sú uzatvorené dohody, ktorými je Slovenská republika viazaná podľa § 39 písm. n),

b) udelení výnimiek zo zákazu lovu podľa § 15 ods. 1 písm. f) povoľujúcich lov rýb z rybárskeho člna na rybárskych revíroch s výmerou menšou ako 10 ha podľa § 39 písm. o),

c) vydaní súhlasu na zvýšenie najmenšej lovnej miery a zavedenie najväčšej lovnej miery podľa § 39 písm. p).(8) Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu aj osoby, ktoré sú držiteľmi osobitného povolenia na rybolov vydaného ministerstvom a osoby, ktorým bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu.[23])

(9) Súčasťou povolení na rybolov je záznam o dochádzke k vode a úlovkoch (ďalej len „záznam“).

(10) Povolenie na rybolov vydáva užívateľ s prihliadnutím na výmeru, stav zarybnenia, zarybňovací plán, návštevnosť a analýzu úlovkov rybárskeho revíru.

(11) Počas lovu rýb je osoba  povinná mať doklady podľa odsekov 1 a 8 pri sebe a pri kontrole ich predložiť na požiadanie príslušníka policajného zboru, príslušníka obecnej polície alebo člena rybárskej stráže.

(12) Rybársky lístok a povolenie na rybolov sú verejné listiny a sú neprenosné.

(13) Ak sa rybársky revír alebo jeho časť nachádza v chránenom území s piatym stupňom ochrany,[24]) musí mať užívateľ udelenú výnimku podľa osobitného predpisu.[25])

13
Ochrana rýb

(1) V pstruhových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 1. októbra do 15. apríla.

(2) V lipňových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 1. januára do 31. mája.

(3) V kaprových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 15. marca do 31  mája; to neplatí v čase od 1. mája do 31. mája, ak užívateľ uskutočňuje rybárske preteky.

(4) Zákaz lovu rýb podľa odseku 3 sa nevzťahuje na kaprové vody, ktoré sú vodným tokom, okrem vodných nádrží, slepých ramien, mŕtvych ramien a odstavených ramien a ostatných vodných plôch.

14
Individuálna ochrana rýb

Zakazuje sa

a) loviť jednotlivé druhy rýb v čase ich individuálnej druhovej ochrany s výnimkou lovu generačných rýb na účely ich reprodukcie vykonávaného užívateľom,

b) loviť ryby mimo určeného denného času lovu rýb,

c) privlastniť si ryby nedosahujúce najmenšiu lovnú mieru a presahujúce najväčšiu lovnú mieru a nad určený počet alebo hmotnosť,

d) začať lov bez zapísania dátumu a čísla revíru a skončiť lov bez zapísania počtu a hmotnosti privlastnených rýb do záznamu,

e) loviť a privlastniť si hlavátku podunajskú bez povolenia na lov hlavátky.

Zakázané spôsoby lovu rýb

15
Všeobecné ustanovenia

(1) Zakazuje sa

a) používať na lov rýb výbušniny, chemikálie, jedy, návnady s jedom alebo s umŕtvujúcim prostriedkom, harpúny, bodce, udice bez prútov, ako aj strieľať ryby, loviť ich na šnúry, do rúk a do ôk a akýmkoľvek spôsobom ich podsekávať,

b) zbierať ikry, používať na lov rýb elektrický prúd, omamné látky, loviť ryby pod ľadom,  loviť ryby v noci za pomoci svetla, používať lapadlá, čerene s väčšou plochou ako 1 m2, vrše, koše, používať akékoľvek stále zariadenia na lovenie rýb alebo siete a zabraňovať ťahu rýb proti vode,

c) loviť ryby na miestach, kde sa nahromadili pri mimoriadnych situáciách, ako aj ryby zhromaždené v čase neresu a na zimoviskách,

d) loviť ryby vypustením, odrazením alebo odčerpaním vody,

e) loviť ryby pri vodných stavbách,[26]) vrátane hydromelioračných stavieb na zavlažovanie a odvodňovanie pozemkov a na ochranu pozemkov pred vodnou eróziou,[27]) vo vzdialenosti vyznačenej tabuľou, určenej dohodou užívateľa so správcom vodného toku od telesa hrádze alebo hate, od objektov vodných elektrární, čerpacích staníc, od technických zariadení, plavebných kanálov a plavebných komôr, a to i počas ich výstavby, z plavidiel a z plávajúcich technických zariadení, v plavebných komorách, z cestných mostov, železničných mostov a lávok pre peších, v biokoridoroch a rybovodoch a vo vyznačenom úseku nad nimi a pod nimi,

f) loviť ryby z rybárskeho člna vrátanie zavážania a zanášania návnad a nástrah v rybárskych revíroch s výmerou menšou ako 10 ha okrem vodných útvarov trvalo tečúcich povrchových vôd,

g) loviť ryby na zaplavených pozemkoch pri povodni a zabraňovať rybám vrátiť sa do rybárskeho revíru,

h) vyhradzovať si akýmkoľvek spôsobom miesto lovu.

(2) Zákazy podľa § 13 ods. 1 až 3, § 14 písm. a) až e) a § 15 ods. 1 písm. b) až f) sa nevzťahujú na osoby, ktoré na základe osobitného povolenia na rybolov plnia vedeckovýskumné úlohy a prieskumné úlohy a na užívateľa, ktorý vykonáva

a) záchranu rýb pri mimoriadnych situáciách,

b) hospodársky odlov rýb a zber ikier,

c) ichtyologický prieskum,

d) lov inváznych nepôvodných druhov rýb.

16

Zakázané spôsoby lovu rýb v pstruhových vodách

V pstruhových vodách sa zakazuje

a) loviť viac než jednou udicou,

b) používať ako nástrahu živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti,

c) používať pri love muškárením iné ako umelé mušky v počte väčšom než tri a iné ako muškárske náradie,

d) používať pri love prívlačou viac ako jednu nástrahu,

e) loviť inak ako muškárením alebo prívlačou,

f) používať pri love sbirolino, bublinu, bavorské drievko a ich napodobeniny s rovnakou funkciou,

g) používať ako nástrahu akékoľvek cestá, pasty, granule, syr, červy a hmyz vo všetkých vývojových štádiách,

h) akékoľvek vnadenie a zakrmovanie rýb,

i) loviť bez osvetlenia miesta lovu po uplynutí jednej hodiny od západu slnka do času osvetlenia miesta lovu prirodzeným svetlom,

j) loviť viac ako tri dni v týždni.

17

 Zakázané spôsoby lovu rýb v lipňových vodách

V lipňových vodách sa zakazuje

a) loviť viac než jednou udicou,

b) používať pri love muškárením iné ako umelé mušky v počte väčšom než tri a iné ako muškárske náradie,

c) loviť inak ako muškárením alebo prívlačou,

d) loviť na prívlač od 1. júna do 31. decembra, s výnimkou držiteľov povolení na lov hlavátky v čase od 1. novembra do 31. decembra,

e) používať ako nástrahu živú rybku,

f) používať pri love sbirolino, bublinu, bavorské drievko a ich napodobeniny s rovnakou funkciou,

g) akékoľvek vnadenie a zakrmovanie rýb,

h) loviť bez osvetlenia miesta lovu po uplynutí jednej hodiny od západu slnka do času osvetlenia miesta lovu prirodzeným svetlom,

i) loviť viac ako päť dní v týždni.

18

Zakázané spôsoby lovu rýb v kaprových vodách

V kaprových vodách sa zakazuje

a) loviť na viac ako dve udice,

b) loviť na viac ako dva háčiky,

c) loviť na umelé nástrahy s väčším počtom háčikov ako tri,

d) loviť na háčiky s väčším počtom hrotov ako tri,

e) pri love muškárením používať iné ako umelé mušky v počte väčšom než tri a iné ako muškárske náradie,

f) loviť na rybku alebo jej časti od 15. marca do 31. mája,

g) loviť prívlačou a muškárením s použitím strímra alebo inej napodobeniny rybky od 15. marca do 31. mája,

h) pri love na prívlač loviť na viac ako jednu udicu s viac ako jednou nástrahou,

i) loviť bez osvetlenia miesta lovu po uplynutí jednej hodiny od západu slnka do času osvetlenia miesta lovu prirodzeným svetlom.

19

Zakázané spôsoby lovu pri love hlavátky

 Pri love hlavátky sa zakazuje

a) používať ako nástrahu živú rybku,

b) loviť hlavátku inak než prívlačou na umelé nástrahy, mŕtvu rybku a jej časti alebo muškárením,

c) ponechať si v jednom kalendárnom roku viac ako jednu hlavátku, aj keď sa lov uskutočňuje vo viacerých revíroch.,

d) loviť bez osvetlenia miesta lovu po uplynutí jednej hodiny od západu slnka do času osvetlenia miesta lovu prirodzeným svetlom. 

20

Rybárske preteky a športové rybárske preteky

(1) Rybárske preteky alebo športové rybárske preteky sú súťažou v love rýb udicou, ktoré organizuje užívateľ.

(2) Na podmienky lovu počas rybárskych pretekov alebo športových rybárskych pretekov sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona  s výnimkou ustanovení § 12 a § 14 písm. b) až d). Podmienky pretekov určuje užívateľ. Povolenie na rybolov a rybársky lístok počas rybárskych pretekov alebo športových rybárskych pretekov nahrádza štartovná listina s menným zoznamom pretekárov.

(3) Užívateľ môže loviacim, ktorí nie sú účastníkmi pretekov, počas rybárskych pretekov alebo športových rybárskych pretekov vo vymedzenom úseku rybárskeho revíru lov rýb obmedziť alebo zakázať.


Ochrana rybárstva a rybárskych revírov
§ 21

Všeobecné ustanovenia

(1) Ochranou rybárstva sa rozumie ochrana rýb pred nepriaznivými vplyvmi prírody, prírodných živlov a pred škodlivými zásahmi ľudskej činnosti do rybárskych revírov s cieľom vytvárať podmienky na ich trvalo udržateľné využívanie[28]) a na poskytovanie ekosystémových služieb.[29]) V záujme zachovania najmä pôvodných druhov rýb a ochrany genofondu rýb môže ministerstvo užívateľovi poskytnúť účelovo viazané prostriedky.[30])

(2) Každý je povinný pri projektovaní, výstavbe, prevádzke a udržiavaní vodných stavieb alebo zariadení a pri úpravách vodných tokov a ich užívaní zohľadniť potreby a ochranu rybárstva. Musí dbať, aby sa tam, kde je to účelné, zriaďovali a udržiavali rybovody a pri budovaní vodných stavieb aj iné vhodné technické zariadenia slúžiace na migráciu a ochranu rýb.

(3) Vlastníci vodných stavieb a prevádzkovatelia vodných stavieb sú povinní zabezpečiť pravidelný monitoring migračnej priechodnosti rybovodu, biokoridoru alebo iného technického zariadenia slúžiaceho na umožnenie migrácie rýb.

(4) Vlastníci vodných stavieb a prevádzkovatelia vodných stavieb sú povinní umožniť a strpieť užívateľovi prístup k rybovodu na  overenie jeho funkčnosti.

(5) Užívateľ rybárskeho revíru je povinný

a) zabezpečiť ochranu vôd, s ktorými nakladá, zabrániť zhoršeniu stavu útvarov povrchovej vody a útvarov podzemnej vody, vynakladať úsilie na zlepšenie ich stavu a zabezpečovať ich hospodárne a účelné využívanie podľa požiadaviek ustanovených v osobitnom predpise,[31])

b) dbať na ochranu vodných pomerov a ochranu vodných stavieb podľa osobitného predpisu,[32])

c) strpieť činnosti vykonávané správcom vodného toku podľa osobitného predpisu[33]) a realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami,[34])

d) oznámiť správcovi vodného toku najneskôr v mesačnom predstihu, plánované termíny zarybňovania rybárskeho revíru a informácie o vykonanom zarybňovaní rybárskeho revíru.

(6) Správca vodného toku je povinný najneskôr týždeň vopred oznámiť užívateľovi rybárskeho revíru realizáciu udržiavacích prác v rybárskom revíri.

22

Zákaz dovozu a tranzit rýb

(1) Z dôvodu zachovania biodiverzity druhov a zdrojov sladkovodných rýb a morských rýb sa zakazuje dovoz a tranzit rýb, ktoré sú v krajine pôvodu chránené, alebo ktoré nedosahujú veľkosť alebo hmotnosť určenú pre jednotlivé druhy na uvádzanie do obehu.

(2) Z dôvodu ochrany pôvodného genofondu rýb dovoz nepôvodných druhov[35]) rýb z iných štátov musí osvedčiť ministerstvo pôdohospodárstva.

23
Opatrenia na záchranu rýb pri mimoriadnych situáciách

(1) Pri mimoriadnych situáciách je zakázané loviť a privlastňovať si ryby. Pri povodniach je zakázané zabraňovať rybám vrátiť sa do pôvodného toku.

(2) Opatrenia na záchranu rýb pri mimoriadnych situáciách je povinný zabezpečiť užívateľ a o ich výkone oboznámiť ministerstvo a organizáciu ochrany prírody a krajiny.

(3) Ak pri mimoriadnych situáciách dôjde k úhynu rýb, ich likvidáciu je povinný zabezpečiť užívateľ.

(4) Ak dôjde k mimoriadnemu zhoršeniu kvality vôd alebo mimoriadnemu ohrozeniu kvality vôd, za vzniknuté škody na rybách zodpovedá a v plnom rozsahu znáša dôsledky pôvodca tohto zhoršenia.

Ochrana výkonu rybárskeho práva

24

Rybárska stráž

 (1) Zabezpečiť ochranu výkonu rybárskeho práva v rybárskych revíroch je povinný užívateľ. Užívateľ je povinný navrhnúť okresnému úradu rybársku stráž pre rybárske revíry.

(2) Rybársku stráž ustanovuje a odvoláva na návrh užívateľa okresný úrad, v ktorého obvode má užívateľ sídlo.

(3) Za člena rybárskej stráže môže byť ustanovená fyzická osoba, ktorá

a) dosiahla vek najmenej 21 rokov,

b) je občanom Slovenskej republiky,

c) má ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou,

d) je zdravotne, fyzicky a psychicky spôsobilá na výkon činnosti rybárskej stráže,

e) nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo v posledných troch rokoch nebola potrestaná za priestupok na úseku rybárstva,

f) je plne spôsobilá na právne úkony,

g) preukázala odbornú spôsobilosť vykonaním skúšky rybárskej stráže,

h) zložila pred okresným úradom sľub v tomto znení: „Sľubujem, že budem vykonávať ochranu rybárstva, dbať na dodržiavanie Ústavy Slovenskej republiky, zákonov a ostatných právnych predpisov upravujúcich a ochraňujúcich výkon rybárskeho práva“,

i) písomne o to požiada užívateľa.

(4) Za zdravotne spôsobilú sa považuje osoba, ktorej zdravotný stav nevylučuje pobyt v prírode a nevylučuje pohyb v nerovnom teréne, ďalej osoba, ktorá nemá zníženú schopnosť orientácie, nemá závažné choroby sluchu a zraku, netrpí kolapsovými stavmi a záchvatovými stavmi, vrátane epilepsie, netrpí duševnou chorobou alebo závažnou poruchou osobnosti alebo ďalšími chorobami, ktoré obmedzujú alebo vylučujú výkon funkcie rybárskej stráže.

(5) Zdravotnú spôsobilosť rybárskej stráže zisťuje a posudok o zdravotnej spôsobilosti vydáva lekár v odbore všeobecné praktické lekárstvo.

(6) Posudok o zdravotnej spôsobilosti rybárskej stráže nesmie byť starší ako tri mesiace. Časová platnosť posudku je obmedzená na dobu 5 rokov odo dňa jeho vydania, pokiaľ zmena zdravotného stavu nevedie k zmene zdravotnej spôsobilosti pred uplynutím tejto doby.

(7) Okresný úrad vydá členovi rybárskej stráže odznak a preukaz rybárskej stráže a vedie evidenciu členov rybárskej stráže a na základe podnetu kontroluje, či sa nezmenili okolnosti, na základe ktorých došlo k ustanoveniu rybárskej stráže.

(8) Okresný úrad člena rybárskej stráže odvolá, ak

a) člen rybárskej stráže o to písomne požiada,

b) člen rybárskej stráže prestane spĺňať podmienky podľa odseku 3 písm. b) až d),

c) člen rybárskej stráže porušil sľub alebo

d) užívateľ o to požiada z dôvodu, že člen rybárskej stráže najmenej počas troch mesiacov bezdôvodne neplní úlohy rybárskej stráže alebo sa zistí, že bola ustanovená na základe nepravdivých údajov.

(9) Člen rybárskej stráže, ktorého okresný úrad odvolal, je povinný bezodkladne odovzdať odznak a preukaz rybárskej stráže.

25

Povinnosti člena rybárskej stráže

Člen rybárskej stráže je povinný

a) nosiť pri výkone svojej činnosti na viditeľnom mieste služobný odznak a na požiadanie sa preukázať preukazom člena rybárskej stráže,

b) spolupracovať s príslušníkmi Policajného zboru, najmä oznamovať im všetky skutočnosti odôvodňujúce podozrenie zo spáchania trestného činu a bezodkladne im odovzdávať zaistené dôkazy,

c) spisovať písomné záznamy o zistených priestupkoch a previneniach a ich odpis odovzdať kontrolovanej osobe,

d) oznámiť bezodkladne zistené nedostatky, príznaky ochorenia a úhyn rýb užívateľovi a orgánom štátnej správy podľa osobitných predpisov[36]) a vykonať opatrenia na zabránenie šírenia choroby alebo úhynu rýb, ak je to možné,

e) sledovať z hľadiska ochrany rybárstva spôsob užívania vôd, čistotu vôd, zisťovať zdroje znečistenia vôd a technické zásahy do tokov a zistené nedostatky oznámiť príslušným orgánom štátnej správy,

f) poskytnúť zranenej osobe pomoc, ak v súvislosti s použitím donucovacích prostriedkov došlo k zraneniu osoby, ak to okolnosti dovolia,

g) spísať o okolnostiach použitia donucovacích prostriedkov úradný záznam a oznámiť bezodkladne použitie donucovacích prostriedkov okresnému úradu,

h) zachovávať pri výkone svojej činnosti dôstojnosť a vážnosť svoju vlastnú, ako aj osôb, proti ktorým zasahuje.

26
Oprávnenia člena rybárskej stráže

  (1) Člen rybárskej stráže je v rybárskom revíri pred začiatkom lovu, v priebehu lovu, počas prerušenia lovu a po ukončení lovu oprávnený

a) kontrolovať, či osoby loviace ryby v rybárskych revíroch sú na lov oprávnené, prezerať im prostriedky a náradie na lov rýb, úlovky, rybárske člny a nádrže na ryby,

b) vyzvať osobu, aby upustila od protiprávneho konania, ukončila lov, vydala neoprávnene ulovené ryby, ak je dôvodné podozrenie, že osoba pácha trestný čin alebo priestupok,

c) obmedziť osobnú slobodu[37]) osoby pristihnutej pri páchaní trestného činu pytliactva,[38]) zisťovať jej totožnosť, a ak nemožno zistiť jej totožnosť, predviesť ju na útvar Policajného zboru,

d) prehľadať osobe podozrivej zo spáchania trestného činu pytliactva obsah vakov a tašiek, ak je dôvodné podozrenie, že sa v nich nachádzajú neoprávnene nadobudnuté ryby,

e) použiť donucovacie prostriedky,

f) požadovať pomoc Policajného zboru alebo obecnej polície, ak nemôže splnenie svojich úloh zabezpečiť vlastnými silami a prostriedkami,

g) požiadať každého o pomoc pri bezprostrednom ohrození života a zdravia alebo majetku; kto bol o túto pomoc požiadaný, nemusí ju poskytnúť, ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo blízke osoby[39]) alebo, ak tomu bránia iné dôležité okolnosti.

h) vstupovať pri výkone funkcie rybárskej stráže na pozemky, stavby a iné zariadenia v nevyhnutnom rozsahu a užívať na tento účel v nevyhnutnej miere existujúce prístupové komunikácie.(2) Prehliadka podľa odseku 1 písm. a) a d) nesmie sledovať iný záujem, ako zistenie neoprávnene nadobudnutých rýb.(3) Každý, kto loví v rybárskom revíri , je povinný uposlúchnuť výzvu, pokyn, príkaz a požiadavku člena rybárskej stráže alebo strpieť výkon jeho zákonom daných oprávnení.

27
Donucovacie prostriedky

(1) Donucovacími prostriedkami sú

a) hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,

b) slzotvorné prostriedky,

c) obušok,

d) putá,

e) služobný pes.

(2) Pred použitím donucovacích prostriedkov člen rybárskej stráže je povinný vyzvať osobu, proti ktorej zakročuje, aby upustila od protiprávneho konania, s výstrahou, že bude použitý niektorý z donucovacích prostriedkov. Od výzvy a výstrahy môže upustiť iba ak je sám napadnutý alebo je ohrozený život alebo zdravie inej osoby a vec neznesie odklad alebo tomu bránia iné okolnosti.

(3) O tom, ktorý z donucovacích prostriedkov použije, rozhoduje člen rybárskej stráže podľa konkrétnej situácie tak, aby použitý donucovací prostriedok a intenzita jeho použitia neboli zjavne neprimerané nebezpečnosti útoku.

28

Použitie hmatov, chvatov, úderov a kopov sebaobrany, slzotvorných prostriedkov a obuška

Člen rybárskej stráže je oprávnený použiť hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany, slzotvorné prostriedky a obušok s cieľom

a) zabrániť úmyselnému poškodzovaniu majetku užívateľa,

b) zaistiť bezpečnosť inej osoby alebo vlastnej osoby pred útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých známok bude pokračovať,

c) obmedziť osobnú slobodu osoby, ktorá kladie aktívny odpor.

29
Použitie pút

Člen rybárskej stráže je oprávnený použiť putá

a) na spútanie osoby, ktorá kladie aktívny odpor alebo fyzicky napáda člena rybárskej stráže, alebo osobu, ktorá vystúpila na jeho podporu, úmyselne poškodzuje majetok užívateľa, po márnej výzve, aby od takého konania upustila,

b) na vzájomné pripútanie osôb za podmienok podľa písmena a).

30
Použitie služobného psa

(1) Člen rybárskej stráže je oprávnený použiť služobného psa s cieľom

a) zaistiť bezpečnosť inej osoby alebo vlastnej osoby pred útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých známok bude pokračovať,

b) zabrániť úteku osoby, ak má byť takej osobe obmedzená osobná sloboda.

(2) Člen rybárskej stráže používa služobného psa s náhubkom. Ak to povaha a intenzita útoku alebo prekonanie odporu osoby vyžadujú, môže použiť služobného psa bez náhubku.

31
Osobitné obmedzenia

Člen rybárskej stráže je pri zákroku proti tehotnej žene, osobe vysokého veku, osobe so zjavným telesným postihnutím a proti osobe mladšej ako 15 rokov  oprávnený použiť z donucovacích prostriedkov iba hmaty a chvaty. Ostatné donucovacie prostriedky je člen rybárskej stráže oprávnený použiť len vtedy, ak útok týchto osôb bezprostredne ohrozuje životy a zdravie iných osôb alebo vlastnej osoby, alebo ak hrozí závažná škoda na majetku užívateľovi a nebezpečenstvo nemožno odvrátiť inak.

32
Náležitosti poskytované členom rybárskej stráže

(1) Okresný úrad po dohode s užívateľom ustanoví rozsah vybavenia člena rybárskej stráže donucovacími prostriedkami.

(2) Užívateľ je povinný zabezpečiť prípravu na vykonanie skúšky a skúšku rybárskej stráže, odborno-vzdelávacie školenia, poskytnúť výstroj a ďalšie pomôcky potrebné na výkon činnosti člena rybárskej stráže.

33
Zodpovednosť za škodu

Užívateľ je povinný člena rybárskej stráže poistiť na prípad

a) škody, poškodenia zdravia alebo smrti spôsobenej členom rybárskej stráže pri plnení úloh podľa tohto zákona alebo v priamej súvislosti s ním,

b) škody spôsobenej členom rybárskej stráže iným osobám pri plnení úloh podľa tohto zákona alebo v priamej súvislosti s ním s výnimkou škody spôsobenej osobe, ktorá svojím protizákonným konaním oprávnený a primeraný zákrok vyvolala.

Podnikanie na ostatných vodných plochách v osobitnom režime

34

     (1) Podnikaním na ostatných vodných plochách v osobitnom režime sa rozumie poskytovanie možnosti iným osobám za odplatu loviť ryby a ulovené ryby si ponechať podľa rybolovného poriadku podnikateľa. Na podnikanie v osobitnom režime sa nevzťahujú ustanovenia § 5 až 14, § 15 ods. písm. b) až h), § 16 až  20, § 24 až 33 a § 35 až 37.

(2) Ministerstvo pridelí výkon rybárskeho práva na účely podnikania v osobitnom režime na ostatných vodných plochách s výnimkou odkrytých podzemných vôd, ktoré sú súčasťou vodného útvaru, ktorý slúži ako zdroj vody na pitné účely a na ostatných vodných plochách vedených ako rybárske revíry, v ktorých môže odobrať rybárske právo doterajšiemu užívateľovi a prideliť ich do užívania podnikateľovi[40]) na základe písomnej žiadosti.

a) fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá preukáže väčšinový podiel vlastníctva k pozemkom, na ktorých sa nachádza vodná plocha,

b) fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá preukáže nájomnou zmluvou právo užívania k pozemkom na výkon rybárskeho práva podľa písmena a) počas platnosti tejto zmluvy.

(3) Odobratie rybárskeho práva doterajším užívateľom ostatných vodných plôch a ich pridelenie do užívania podnikateľom na účely podnikania v osobitnom režime nie je možné, ak je ostatná vodná plocha vyhlásená za chránenú rybiu oblasť.

(4) Žiadosť podľa odseku 2 musí obsahovať

a) meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, živnostenský list alebo osvedčenie o zápise súkromne hospodáriaceho roľníka a potvrdenie o pridelení identifikačného čísla, ak je žiadateľom fyzická osoba, alebo obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo,  ak je žiadateľom právnická osoba,

b) preukázanie odbornej spôsobilosti žiadateľa podľa § 6 ods. 8,

c) výpis z listu vlastníctva podľa odseku 2 písm. a) alebo výpis z listu vlastníctva a nájomnú zmluvu podľa odseku 2 písm. b),

d) geometrický plán alebo kópiu z katastrálnej mapy,

e) potvrdenie regionálnej veterinárnej a potravinovej správy o zabezpečení veterinárneho dohľadu,

f) informáciu okresného úradu, či sa vodná plocha nenachádza v chránenom území alebo či do neho nezasahuje,

g) vyjadrenie okresného úradu či je možné ostatnú vodnú plochu využívať na podnikanie, alebo iba ako rybársky revír, ak sa nachádza v chránenom území alebo v jeho ochrannom pásme,[41]) alebo že ostatnú vodnú plochu nie je možné využívať žiadnym z uvedených spôsobov nakoľko ide o vodný útvar, ktorý je zdrojom vody na pitné účely,

h) rybolovný poriadok,

i) dohodu o finančnom vyrovnaní s doterajším užívateľom alebo s doterajším podnikateľom, v prípade že sa žiadosť vzťahuje na ostatnú vodnú plochu v ktorej už je výkon rybárskeho práva ministerstvom pridelený,

(5) Dohodou o finančnom vyrovnaní podľa odseku 4 písm. i) sa rozumie finančné vyrovnanie medzi doterajším užívateľom a budúcim podnikateľom alebo doterajším podnikateľom a budúcim podnikateľom za objekty a zariadenia vodnej stavby, ďalšie účelne vynaložené náklady priamo súvisiace s užívaním rybárskeho revíru a za obsádku rýb nachádzajúcu sa v ostatnej vodnej ploche.

(6) Žiadosť podľa odsekov 2 a 4 možno podať najneskôr do 30. septembra bez ohľadu na to, či je na ostatnej vodnej ploche výkon rybárskeho práva pridelený alebo nie je výkon rybárskeho práva pridelený ministerstvom.

(7) Výkon rybárskeho práva na účely podnikania v osobitnom režime na ostatných vodných plochách pridelí ministerstvo k 1. januáru kalendárneho roka, po skončení hospodárskej činnosti doterajšieho užívateľa; to neplatí ak ide o pridelenie výkonu rybárskeho práva na ostatnej vodnej ploche, na ktorej výkon rybárskeho práva ministerstvom nie je pridelený.

(8) Každý, kto podniká na ostatných vodných plochách, je povinný podľa odseku 2 požiadať ministerstvo o pridelenie ostatnej vodnej plochy na podnikanie v osobitnom režime.

(9) Podnikanie v osobitnom režime na ostatných vodných plochách, ktoré neboli vyhlásené za rybárske revíry,  je zakázané.

(10) Postúpenie prideleného výkonu rybárskeho práva alebo jeho častí je zakázané.

(11) Na zarybňovanie ostatných vodných plôch, ktoré sú určené na účely podnikania v osobitnom režime, možno používať ryby len z uznaných chovov.

(12) Na podnikanie v osobitnom režime podnikateľ alebo ním poverená osoba musí podmienku odbornej spôsobilosti spĺňať počas celého obdobia podnikania.

(13) Podnikateľ je povinný viesť evidenciu, v ktorej sa uvádza

a) druh, pôvod a množstvo vysadených rýb,

b) zoznam vydaných povolení,

c) množstvo a druh privlastnených rýb za kalendárny rok,

d) prehľad o vykonávanom veterinárnom dohľade.

(14) Podnikateľ je povinný predložiť na požiadanie poverenému zamestnancovi[42]) ministerstva a okresného úradu evidenciu podľa odseku 13.

Hospodársky chov rýb
§ 35

(1) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá  vykonáva hospodársky chov rýb, (ďalej len „chovateľ“) v rybníkoch, rybochovných zariadeniach a v malých vodných nádržiach osobitne vhodných na chov rýb zabezpečuje chov trhových rýb, generačných rýb a chov rybích násad. Chov generačných rýb a rybích násad užívateľom sa nepovažuje za hospodársky chov rýb.

(2) Na hospodársky chov rýb chovateľ alebo ním poverená osoba musí spĺňať podmienku odbornej spôsobilosti počas celého hospodárskeho chovu rýb.

(3) Chov trhových rýb, generačných rýb a chov rybích násad musí uznať ministerstvo pôdohospodárstva vydaním Osvedčenia na výkon chovu rýb. Chovateľ musí používať rybie násady len z chovov, ktoré ministerstvo pôdohospodárstva uznalo.

(4) Na hospodársky chov rýb sa nevzťahujú ustanovenia § 5 až 20 a § 24 až 33.V rybníku, rybochovnom zariadení a malej vodnej nádrži osobitne vhodnej na chov rýb popri hospodárskom chove rýb možno vykonávať na základe povolenia chovateľa aj lov rýb udicou (ďalej len „rozšírená činnosť“).

(5) Chovateľ je povinný rozšírenú činnosť využívania rybníka, rybochovného zariadenia a malej vodnej nádrže osobitne vhodnej na chov rýb na príslušný rok písomne oznámiť ministerstvu najneskôr do 31. januára príslušného roka.

(6) Evidenciu rybníkov, rybochovných zariadení a malých vodných nádrží osobitne vhodných na chov rýb, v ktorých sa popri hospodárskom chove rýb vykonáva aj rozšírená činnosť, vedie ministerstvo.

(7) Evidenciu rybníkov, rybochovných zariadení a malých vodných nádrží osobitne vhodných na chov rýb, v ktorých sa vykonáva hospodársky chov rýb, vedie ministerstvo pôdohospodárstva.

(8) Ak tento zákon neustanovuje inak, na hospodársky chov rýb sa vzťahujú osobitné predpisy.[43])

36

(1) Chovateľ pri využívaní rybníka, rybochovného zariadenia a malej vodnej nádrže osobitne vhodnej na chov rýb aj na rozšírenú činnosť je povinný vypracovať rybolovný poriadok a viesť evidenciu, v ktorej sa uvádza

a) druh, pôvod a množstvo vysadených rýb,

b) zoznam vydaných povolení na rybolov,

c) množstvo a druh privlastnených rýb za kalendárny rok,

d) prehľad o vykonávanom veterinárnom dohľade.

(2) Chovateľ je povinný na požiadanie poverenému zamestnancovi ministerstva a okresného úradu predložiť evidenciu podľa odseku 1.

37

(1) Ministerstvo môže v odôvodnených prípadoch na základe žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby rozhodnúť o vyradení malej vodnej nádrže osobitne vhodnej na hospodársky chov rýb z rybárskeho revíru, z dôvodu jej využitia na hospodársky chov rýb.

(2) Žiadosť podľa odseku 1 musí obsahovať

a) meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, živnostenský list alebo osvedčenie o zápise súkromne hospodáriaceho roľníka a potvrdenie o pridelení identifikačného čísla, ak je žiadateľom fyzická osoba, alebo obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo,  ak je žiadateľom právnická osoba,

b) výpis z listu vlastníctva vzťahujúci sa k pozemkom, na ktorých sa nachádza malá vodná nádrž osobitne vhodná na chov rýb alebo výpis z listu vlastníctva a nájomnú zmluvu s právom užívania k pozemkom na hospodársky chov rýb počas platnosti tejto zmluvy,

c) príslušný geometrický plán alebo kópiu z katastrálnej mapy,

d) vyjadrenie správcu malej vodnej nádrže osobitne vhodnej na chov rýb o možnosti jej využívania na hospodársky chov rýb, doplnené o oficiálny názov, lokalitu, výmeru a hydrologické údaje o malej vodnej nádrži osobitne vhodnej na chov rýb a základné údaje o zdroji vody, ktorým je napájaná, ak ide o malú vodnú nádrž osobitne vhodnú na chov rýb vo vlastníctve štátu,

e) preukázanie odbornej spôsobilosti žiadateľa podľa § 6 ods. 7,

f) potvrdenie príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy o zabezpečení veterinárneho dohľadu,

g) dohodu o finančnom vyrovnaní s doterajším užívateľom, v prípade že sa žiadosť vzťahuje na malú vodnú nádrž osobitne vhodnú na chov rýb v ktorej už je výkon rybárskeho práva ministerstvom pridelený.

(3) Žiadosť podľa odseku 2 možno podať najneskôr do 30. septembra príslušného roka.

(4) Ministerstvo môže rozhodnúť o vyradení malej vodnej nádrže osobitne vhodnej na chov rýb len k 1. januáru kalendárneho roka, po skončení hospodárskej činnosti doterajšieho užívateľa.

(5) Na základe rozhodnutia podľa odseku 1 správca malej vodnej nádrže osobitne vhodnej na chov rýb vo vlastníctve štátu alebo vlastník bočnej vodnej nádrže, uzatvorí s chovateľom nájomnú zmluvu s právom užívania príslušnej vodnej stavby a pozemkov na hospodársky chov rýb počas platnosti nájomnej zmluvy.

(6) Ak malá vodná nádrž osobitne vhodná na chov rýb začne slúžiť svojmu pôvodnému účelu alebo ak chovateľ skončí hospodársky chov rýb, ministerstvo nádrž opätovne zaradí do rybárskych revírov.

Štátna správa na úseku rybárstva

38
Orgány štátnej správy na úseku rybárstva

(1) Orgány štátnej správy na úseku rybárstva sú

a) ministerstvo,

b) okresný úrad v sídle kraja,

c) okresný úrad.

(2) Štátnu správu na úseku rybárstva vykonáva aj obec (§ 42) a ministerstvo pôdohospodárstva (§ 43).

39
Ministerstvo

Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy na úseku rybárstva

a) riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku rybárstva, činnosť jednotlivých užívateľov na úseku rybárstva,

b) rozhoduje o pridelení a odobratí výkonu rybárskeho práva vo vodných tokoch a vodných nádržiach,

c) rozhoduje o pridelení a odobratí výkonu rybárskeho práva v ostatných vodných plochách,

d) rozhoduje o pridelení výkonu rybárskeho práva vo vodárenských nádržiach a v ich prítokoch,

e) rozhoduje o vytvorení rybárskych revírov z vodných tokov, vodných nádrží, vodárenských nádrží a ostatných vodných plôch, vedie ich evidenciu a určuje účel ich využitia,

f) vedie evidenciu ostatných vodných plôch užívaných na účely podnikania v osobitnom režime,

g) vedie evidenciu rybníkov, rybochovných zariadení a malých vodných nádrží osobitne vhodných na chov rýb, v ktorých sa popri hospodárskom chove rýb vykonáva aj rozšírená činnosť,

h) môže dočasne obmedziť výkon rybárskeho práva, zmeniť charakter alebo hranice rybárskeho revíru z dôvodu verejného záujmu alebo pri mimoriadnej situácii a v odôvodnených prípadoch môže rybársky revír zrušiť,

i) môže dočasne obmedziť, zrušiť alebo previesť výkon rybárskeho práva na iného užívateľa z dôvodu opakovaného závažného porušenia povinností užívateľa súvisiacich s výkonom rybárskeho práva alebo ochranou kvality vôd v dotknutých vodných útvaroch,

j) schvaľuje zarybňovací plán, ,

k) vyhlasuje v záujme ochrany genofondu a skvalitňovania stavu pôvodných druhov rýb po prerokovaní s užívateľom časti rybárskeho revíru alebo celý rybársky revír za chránenú rybiu oblasť,

l) povoľuje a zrušuje na žiadosť užívateľa v chránenej rybej oblasti užívateľovi lov generačných rýb na účely umelého výteru alebo lov takých rýb, ktoré sú na ujmu hospodárenia v tejto oblasti,

m) povoľuje užívateľovi na účely posúdenia stavu ichtyofauny v chránenej rybej oblasti vykonanie ichtyologického prieskumu,

n) zrušuje chránenú rybiu oblasť na návrh užívateľa alebo na návrh správcu vodného toku, ak ide o verejný záujem,

o) povoľuje na základe žiadosti užívateľa výnimky zo zákazov podľa 13, § 14 písm. a) a b), § 15 ods. 1 písm. b) a § 16 až 19] na hraničných vodách a vodách vyhlásených za medzinárodné toky, na ktorých nie sú uzatvorené medzinárodné dohody, ktorými je Slovenská republika viazaná,

p) povoľuje v odôvodnených prípadoch vzhľadom na charakter rybárskeho revíru na základe žiadosti užívateľa výnimku zo zákazu podľa § 15 ods. 1 písm. f),

r) vydáva užívateľovi súhlas na zvýšenie najmenšej lovnej miery rýb a zavedenie najväčšej lovnej miery rýb,

s) vydáva osobitné povolenie na rybolov,

t) poveruje Slovenský rybársky zväz alebo iného užívateľa úlohami súvisiacimi s riešením problematiky rybárskych revírov, schvaľovania zarybňovacích plánov predkladaných jeho organizačnými zložkami, výkonu rybárskej stráže, vykonávania ichtyologických prieskumov v rybárskych revíroch, štatistického vyhodnotenia záznamov držiteľov osobitného povolenia na rybolov.

40

Okresný úrad v sídle kraja

   Okresný úrad v sídle  kraja je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v I. stupni rozhodoval okresný úrad.

41
Okresný úrad

Okresný úrad na úseku rybárstva

a) ustanovuje a odvoláva rybárskeho hospodára a vedie evidenciu rybárskych hospodárov,

b) ustanovuje a odvoláva rybársku stráž a vedie evidenciu členov rybárskej stráže,

c) ukladá pokuty za správne delikty a priestupky,

d) prejednáva priestupky.

42

Obec

Obec vo veciach štátnej správy na úseku rybárstva vydáva rybárske lístky a vedie ich evidenciu.

43
Ministerstvo pôdohospodárstva

Ministerstvo pôdohospodárstva na úseku rybárstva

a) vydáva chovateľom rýb osvedčenie na výkon chovu rýb a vedie evidenciu osvedčení na výkon chovu rýb,

b) vedie evidenciu rybníkov, rybochovných zariadení a malých vodných nádrží osobitne vhodných na chov rýb, v ktorých sa vykonáva hospodársky chov rýb.

Zodpovednosť za porušenie povinností

44
Správne delikty

(1) Okresný úrad uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi pokutu

a) od 500 do 3000 eur, ak poruší povinnosti ustanovené v § 5 ods. 2 a 4, § 6 ods. 2 až 5, § 7 ods. 2 a 4, § 8 ods. 2 a 3, § 9 ods. 2, § 10 ods. 3 a 4, § 12 ods. 7, § 21 ods. 2 až 6, § 22 ods. 1, § 23 ods. 3 a § 33,

b) od 1000 do 7000 eur, ak poruší povinnosti ustanovené v § 4 ods. 16, § 7 ods. 3, § 10 ods. 2, § 34 ods. 11 až 14, § 35 ods. 2 a 5 a § 36 ods. 1 a 2,

c) od 3000 do 15 000 eur, ak poruší zákaz ustanovený v § 34 ods. 8 až 10.

(2) Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená podľa odseku 1, okresný úrad môže uložiť pokutu až do dvojnásobku súm uvedených v odseku 1.

(3) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď okresný úrad zistil porušenie povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. Výnosy z pokút sú príjmom Environmentálneho fondu.

45
Priestupky

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto

a) nestrpí vstup na pribrežné pozemky v nevyhnutnej miere podľa § 5 ods. 1,

b) nestrpí na pribrežnom pozemku označenie rybárskeho revíru, alebo ho poškodzuje podľa 5 ods. 3,

c) nemá počas lovu rýb pri sebe doklady podľa § 12 ods. 1 až 8 alebo ich pri kontrole odmietne predložiť,

d) začne lov bez zapísania dátumu a čísla revíru a skončí lov bez zapísania počtu a hmotnosti privlastnených rýb do záznamu podľa § 14 písm. d),

e) pri povodniach zabraňuje návratu rýb do vodného toku podľa § 23 ods. 1,

f) po odvolaní z funkcie člena rybárskej stráže bezdôvodne odmieta okresnému úradu odovzdať odznak a preukaz rybárskej stráže podľa § 24 ods. 9.

(2) Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu od 100 eur do 1000 eur.

(3) Priestupky podľa odseku 1 prejednáva okresný úrad.

(4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o priestupkoch.[44])

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

Spoločné ustanovenia
§ 46

(1) Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,[45]) ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na

a) vydanie rybárskeho lístka,

b) vydanie povolenia na rybolov,

c) vydanie osobitného povolenia na rybolov,

d) zmenu rybárskeho revíru, s výnimkou zmeny hraníc rybárskeho revíru.

(3)Správny orgán doručí pozvanie na ústne pojednávanie, ktoré môže byť spojené s miestnou ohliadkou, účastníkom konania do vlastných rúk najneskôr sedem dní, v zložitejších prípadoch 14 dní pred dňom ústneho pojednávania. Správny orgán upozorní, že na námietky, ktoré nebudú oznámené najneskôr na ústnom pojednávaní, sa neprihliadne.

(4) Správny orgán od ústneho pojednávania môže upustiť, ak to dovoľuje povaha veci a žiadosť poskytuje dostatočné podklady na vydanie rozhodnutia; určí lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, dokedy môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky alebo pripomienky a upozorní ich, že na neskoršie podané námietky neprihliadne.

(5) Na pridelenie výkonu rybárskeho práva sa nevzťahuje zákon o správe majetku štátu.[46])

(6) Zákazy lovu rýb vymedzené časovým úsekom platia od 00,00 hodiny prvého dňa a  končia o 24,00 hodine posledného dňa uvedeného v príslušnom ustanovení zákona.

47

(1) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví podrobnosti o

a) členení vôd,

b) rozsahu prenesených úloh na organizačnú zložku užívateľa,

c) obsahu údajov, ktoré sa vedú v evidencii rybárskych revírov,

d) označovaní rybárskych revírov,

e) zarybňovacích plánoch rybárskych revírov,

f) rozsahu činnosti rybárskeho hospodára a skúške rybárskeho hospodára,

g) vydávaní povolení na rybolov a vydávaní osobitných povolení na rybolov,

h) čase individuálnej ochrany a dennom čase lovu rýb, lovných mierach rýb, počte a hmotnosti rýb, ktoré si možno v jednom dni privlastniť a o zapisovaní údajov do záznamu,

i) rybárskych pretekoch,

j) opatreniach na záchranu rýb pri mimoriadnych situáciách,

k) rozsahu skúšky, odznaku, preukaze rybárskej stráže a evidencii rybárskej stráže,

l) spôsoboch lovu rýb,

m) osvetlení miesta lovu.

(2) Zoznam pôvodných druhov rýb a mihúľ ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(3) Podrobnosti monitoringu migračnej priechodnosti  rybovodu  ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

48
Prechodné ustanovenia

(1) Rybárske revíry vyhlásené podľa doterajších predpisov sa považujú za rybárske revíry podľa tohto zákona.

(2) Pridelenie rybárskeho práva na ostatných vodných plochách, pridelenie rybárskeho práva na ostatných vodných plochách na účely podnikania v osobitnom režime a pridelenie ostatných vodných plôch na podnikanie v osobitnom režime jednotlivým osobám podľa doterajších predpisov ostáva naďalej v platnosti, ak si vlastník alebo nájomca neuplatní právo § 4 ods. 8 a 9, § 34 ods. 2 a 4, § 37 ods. 1 a 2.

(3) Konanie začaté do nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončí podľa doterajších predpisov.

(4) Osoby ktoré podnikajú v osobitnom režime na ostatných vodných plochách bez ich predchádzajúceho pridelenia ministerstvom, sú povinné o takéto pridelenie požiadať najneskôr do 30. septembra 2019.

(5) Chránené rybárske oblasti vyhlásené podľa doterajších predpisov sa považujú za chránené rybie oblasti podľa tohto zákona.

(6) Členovia rybárskej stráže a rybárski hospodári ustanovení podľa doterajších predpisov sú povinní splniť podmienky ustanovené týmto zákonom do 31. decembra 2021.

49

Do dňa nadobudnutia platnosti medzinárodnej dohody ustanovujúcej podmienky výkonu rybárskeho práva na hraničných vodách a vodách vyhlásených za medzinárodné toky, môže ministerstvo na základe žiadosti užívateľa udeliť výnimku zo zákazov podľa § 13, § 14 písm. a) a b), § 15 ods. 1 písm. b) a § 16 až 19.

50
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1. zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení zákona č. 246/2003 Z. z. v znení zákona č. 525/2003 Z. z., a zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z. a zákona č. 273/2015 Z. z.,

2. vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov.

51
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára  2019.

 

 

[1])  § 3 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov.

[2])  § 2 ods. 2 písm. n) zákona č. 543/2002 Z. z.  o ochrane prírody a krajiny.

[3]) Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch       v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

[4]) § 29 zákona č. 364/2004 Z. z.

[5]) § 3 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z.

[6])  § 41 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[7]) § 50 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.

[8]) § 5 ods. 4 zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

[9])  § 17 zákona  č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[10]) § 65a zákona  č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[11]) § 5 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnené niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[12]) Napríklad zákon č. 281/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[13]) § 6 ods. 6 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov.

[14]) Čl. 3 ods. 2 nariadenia  Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014).

[15]) Čl. 3 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014 .

[16]) § 7 a § 7a ods. 1 a § 14 ods. 1 písm. g) zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.[17]) § 40 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[18]) § 56 zákona č. 543/2002 Z. z.
v znení neskorších predpisov.

[19]) § 27 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.

[20]) čl. 3 bod 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014.

[21]) § 9 zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona       č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

[22]) Položka 38 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

[23]) § 7a ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 506/2013 Z. z.

[24]) § 16 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[25]) § 30 ods. 6 a § 67 písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[26]) § 52 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[27]) § 52 ods. 1 písm. f) zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 134/2010 Z. z.

[28]) Čl. 2 Dohovoru o biologickej diverzite (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 34/1996 Z. z.).

[29]) § 2 ods. 2 písm. zh) zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 506/2013 Z.z.

[30]) Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška       č. 157/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[31]) § 17 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov.

[32]) § 17 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z.

[33]) § 48 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[34]) § 4 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.

[35]) čl. 3 bod 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014.

[36])  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z., zákon č. 39/2007 Z. z.

[37]) § 85 Trestného poriadku.

[38]) § 310 Trestného zákona.

[39]) § 116 Občianskeho zákonníka.

[40]) § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

[41]) § 17 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[42]) § 9 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

[43]) Napríklad zákon č. 194/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2007 Z. z.

[44]  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

[45])  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

[46]) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

PODPORTE PETÍCIU

za Záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku