STAROSTLIVOSŤ O VODY

Slovenský rybársky zväz v rámci Slovenska vykonáva rybárskeho právo na viac ako 1600 rybárskych revíroch, ktoré slúžia na lov rýb alebo chov rýb, prípadne sú vyhlásené za chránené rybie oblasti.

Ochrana rybárskych revírov je zabezpečovaná rybárskou strážou ustanovenou pre každý revír, ktorá má štatút verejného činiteľa.

Monitorovanie čistoty vôd zabezpečujú rybárski hospodári na jednotlivých rybárskych revíroch formou pravidelných obhliadok, pričom svoju činnosť vykonávajú dobrovoľne.

Zarybňovanie rybárskych revírov vychádza z vopred vypracovaných a ministerstvom schválených zarybňovacích plánov pre každý rybársky revír.

Slovenský rybársky zväz zarybňuje rybárske revíry najmä kaprom, lieňom, podustvou, tolstolobikom, amurom, šťukou, sumcom, zubáčom, pleskáčom, jeseterom, boleňom, pstruhom, lipňom, hlavátkou a inými druhmi rýb.

Dôležité úlohu práve pri tvorbe zarybňovacích plánov a celkovo pri obhospodarovaní revírov zohrávajú rybárski hospodári ustanovení pre každý rybársky revír za odbornej spolupráce a garancie oblastných ichtylógov, ktorí dohliadajú na ich plnenie a vyhodnocujú ich.

Slovenský rybársky zväz každoročne eviduje a vyhodnocuje úlovky a zarybnenie revírov SRZ.

V prípade škôd a strát v dôsledku ekologických havárií, pri ktorých nebol zistený pôvodca, má Rada SRZ na ich odstránenie vyčlené finančné prostriedky v osobitnom fonde.

Slovenský rybársky zväz okrem iného každoročne organizuje brigády zamerané na zber tuhého komunálneho odpadu, ktorých sa zúčastňujú členovia v rámci dobrovoľníckej činnosti.

Ochrana vôd sa zabezpečuje aj vykonávaním ichtyologických prieskumov a podávaním odborných stanovísk k vodoprávnym konaniam súvisiacim s činnosťou na vodných tokoch a vodných nádržiach.

Slovenský rybársky zväz pripravuje podklady ku koncepčným materiálom pre ministerstvá, spracováva koncepčné dokumenty, rieši projekty, vybavuje výnimku na kormorána veľkého, ako aj všetky povolenia a výnimky zo zákona o ochrane prírody a krajiny. Vedie a pripravuje zmeny v revírovaní rybárskych revírov SRZ v rámci celého Slovenska.

Prostredníctvom ichtyológov Rady SRZ zabezpečuje stanoviská k investičným zámerom žiadateľov, pripravuje podklady pre štátne úrady v SR, zabezpečuje ichtyologické prieskumy pre potreby ZO SRZ, ako aj pre svoje stanoviská.

Vyvíja úsilie na zlepšenie a udržanie ichtyofauny, a to aj prostredníctvom podpory prirodzenej reprodukcie na revíroch Rady SRZ.

PODPORTE PETÍCIU

za Záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku