Veľmi významnou činnosťou Slovenského rybárskeho zväzu z pohľadu budúceho vývoja organizácie je práca s deťmi a mládežou. Výchova a vzdelávanie mladých rybárov je medzipredmetovou disciplínou. V tých základných organizáciách, v ktorých boli vytvorené vhodné podmienky pre prácu s deťmi a mládežou existujú všestranne orientované rybárske krúžky. Deti sa stretávajú nielen s témami z oblasti praktického rybolovu a ichtyológie. Rybárstvo zasahuje aj do ďalších biologických disciplín ako entomológia, botanika, mikrobiológia; dotýka sa aj ekológie a vodohospodárstva (malý vodný cyklus, retencia vody v krajine); a v neposlednom rade sa tu riešia otázky rybárskej etiky (zaobchádzanie s rybami, privlastňovanie rýb a ohľaduplnosť k druhým rybárom). Dôležitou oblasťou práce s deťmi je aj športová výchova. V niektorých organizáciách vznikli športové kluby detí. Sú zamerané na vyhľadávanie talentovaných detí a ich ďalšie rozvíjanie v oblasti rybárskeho športu. Športové podujatia celoslovenského charakteru zabezpečujú jednotlivé sekcie Odboru športovej činnosti Slovenského rybárskeho zväzu.

Členská základňa Slovenského rybárskeho zväzu má v súčasnosti spolu 22 tisíc detí do 18 rokov. V uplynulom kalendárnom roku to bolo 2 511 detí do 6 rokov, 14 239 detí do 14 rokov a 5 250 členov tvorila mládež do 18 rokov. Detské rybárske krúžky evidujeme v 58-mich základných organizáciách z celkového počtu 122. Deťom sa venuje na celom Slovensku 104 vedúcich krúžkov a trénerov rybolovných športových disciplín.

V poslednom období môžeme badať výraznú snahu o zintenzívnenie tejto činnosti v Slovenskom rybárskom zväze. Vytvára sa tu priestor pre vznik siete registrovaných rybárskych krúžkov a pre ich podporu v oblasti financovania, sprostredkovania informácií a v oblasti metodickej podpory. Cieľom takejto iniciatívy je skvalitniť prácu s deťmi v existujúcich detských rybárskych krúžkoch a podporiť vznik nových.

PODPORTE PETÍCIU

za Záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku