SRZ a jeho činnosť

Slovenský rybársky zväz je občianske združenie v oblasti športového rybárstva, ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva a starostlivosti o ekológiu vôd v Slovenskej republike.

Združuje občanov, ktorí majú záujem o rozvoj slovenského športového rybárstva, zveľadovanie rybárstva a o výkon rybárskeho práva.

Tvorí ho takmer 120 000 členov z toho 22 000 sú deti a mládež, ktorým je od malička vštepovaná láska k prírode a úcta k všetkému živému.

V súlade so zákonom o rybárstve a jeho vykonávacím predpisom zabezpečuje na vodných plochách rybárskych revírov riadny chov, zušľachťovanie, ochranu a lov rýb a vytvára podmienky na umožnenie výkonu rybárskeho práva občanom SR a okolitých štátov.

Tvorí vlastný odborný potenciál v oblasti chovu rýb, ochrany vôd a okolitej prírody, pričom spolupracuje s orgánmi štátnej správy, odbornými ústavmi, ako aj organizáciami v SR a zahraničí.

Slovenský rybársky zväz je najpočetnejšou záujmovou organizáciou v rámci  je Slovenska. Rybárske revíry, v ktorých štát pridelil Slovenskému rybárskehmu zväzu výkon rybárskeho práva, Rada SRZ, ako ústredný orgán, zveruje do obhospodarovania svojim organizačným zložkám v rámci Slovenska, aby umožnila priamu aktívnu účasť členov Slovenského rybárskeho zväzu na výkone rybárskeho práva.

Slovenský rybársky zväz je zároveň zakladajúcim členom Európskej rybárskej aliancie so sídlom v Bruseli a spolupracuje so zväzmi okolitých krajín Čiech a Moravy, Maďarska, Poľska, Rakúska Nemecka, čoho výsledkom sú obojstranné dohody o vzájomnej spolupráci ako aj dohody týkajúce sa lovu rýb v pohraničných vodách.

Starostlivosť o vody

Starostlivosť o vody

ochrana životného prostredia a rýb

organizovanie brigád zameraných na zber odpadu

zlepšovanie a udržiavanie ichtyofauny

podpora prirodzenej reprodukcie vo vodách

Rybárstvo ako šport

Rybárstvo ako šport

rozvíjanie športového rybolovu a rybolovnej techniky

usporadúvanie postupových súťaží a majstrovstiev SR

účasť na Majstrovstvách sveta a Majstrovstvách Európy

organizovanie svetových, resp. európskych podujatí na Slovensku

Chov a produkcia rýb

Chov a produkcia rýb

zachovávanie pôvodného genofondu rýb vo vodách

produkcia lososovitých a reofilných druhov rýb

produkcia kapra a ostatných nížinných druhov rýb

zarybňovanie vôd z vlastnej produkcie

Práca s deťmi

Práca s deťmi

rybárske preteky a tábory pre deti a mládež počas celého roka

vedenie detí a mládeže k láske k prírode a úcte k všetkému živému

vzdelávanie v oblasti ochrany životného prostredia a rybárstva

združovanie v krúžkoch detí a kluboch mládeže

PODPORTE PETÍCIU

za Záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku