My, občania Slovenskej republiky, rybári združení v Slovenskom rybárskom zväze a ich priaznivci, pre ktorých je zachovanie všeľudového rybárstva na Slovensku otázkou budúcnosti rekreačného a športového rybárstva, udržania čistoty vôd a okolitej prírody, ochrany životného prostredia a  genofondu rýb pre nasledujúce generácie, žiadame vládu Slovenskej republiky ako orgán zákonodarnej iniciatívy a Národnú radu Slovenskej republiky ako jediný ústavodarný a zákonodarný orgán, aby v súlade so záujmami občanov tejto krajiny:

  1. Zachovali v rámci novo navrhovaného zákona o rybárstve súčasné postavenie Slovenského rybárskeho zväzu a  subjektov, ktorým štát pridelí výkon rybárskeho práva a to v kontexte ustanovení § 4 ods. 3 až 6 zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve a pripomienok podaných v medzirezortnom pripomienkovom konaní Slovenským rybárskym zväzom, t.j. nasledovne:
    • (3) Ministerstvo pridelí Slovenskému rybárskemu zväzu výkon rybárskeho práva vo vodných tokoch a vo vodných nádržiach. Organizácii spravujúcej lesný majetok štátu a organizácii spravujúcej majetok vo vojenských obvodoch pridelí ministerstvo výkon rybárskeho práva vo vodných tokoch nachádzajúcich sa na území, ktoré spravujú.
    • (4) Výkon rybárskeho práva vo vodárenských nádržiach a v ich prítokoch pridelí ministerstvo správcovi danej vodárenskej nádrže.
    • (5) Ministerstvo môže v záujme zabezpečenia starostlivosti o chránené územie s piatym stupňom ochrany prideliť výkon rybárskeho práva Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky.
    • (6) Ministerstvo môže prideliť výkon rybárskeho práva školám so študijným odborom rybárstvo a vzdelávacím inštitúciám  na výučbu a plnenie vedeckovýskumných úloh na úseku rybárstva.
  2. Svojou legislatívnou činnosťou prispeli k urýchlenému prijatiu nového zákona o rybárstve, ktorý svojim obsahom prispeje ku kvalitatívnemu posunu rybárstva na Slovensku v prospech širokej verejnosti oprávnenej k výkonu rybárskeho práva vo vodách určených ako rybárske revíry.

 

Petičný výbor:

Ing. Ľuboš Javor – tajomník SRZ, Nitrianska 534, 925 51 Šintava, osoba poverená zastupovaním

RSDr. Rudolf Boroš – prezident SRZ, Písecká 10, 990 01 Veľký Krtíš

JUDr. Miloš Kabáč – viceprezident SRZ, Vojtaššákova 579/73, 027 44 Tvrdošín

MVDr. Štefan Bilik – viceprezident SRZ , P. Dobšinského 64, 048 01 Rožňava

Mgr. Marek Ondrejovič  – člen KK SRZ, Borovce č.d. 247, 922 09 Borovce

Mgr. Barbora Roobová – právnička, Fatranská 3101/12, 010 08 Žilina

Samotné znenie petície a petičného hárku si môžete stiahnuť na nižšie uvedenej prílohe:

Petícia za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku a petičný hárok

PRETOŽE CHCEME ZACHOVÁVAŤ ČISTÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A NAŠE VODY

PRETOŽE CHCEME ROZVÍJAŤ U DETÍ LÁSKU K PRÍRODE A K VŠETKÉMU ŽIVÉMU

PRETOŽE CHCEME ZACHOVÁVAŤ ŽIVOT V NAŠICH VODÁCH CHOVOM NÁSADOVÝCH RÝB

PRETOŽE CHCEME PODPOROVAŤ ĽUDÍ, KTORÍ MILUJÚ RYBÁRSTVO A PRÍRODU

 

Rybárstvo a výkon rybárskeho práva, ako jedna z najrozšírenejších voľnočasových aktivít na Slovensku, stojí v súčasnej dobe na rázcestí. Cesty, ktorými sa môžu uberať po prijatí nového zákona o rybárstve sú buď smerom ku kvalitatívnemu posunu vpred alebo smerom k roztriešteniu fungujúceho systému.

Slovenský rybársky zväz existuje už viac ako 91 rokov, tvorí ho takmer 120 000 členov z toho 22 000 sú deti a mládež, ktorým je od malička vštepovaná láska k prírode a úcta k všetkému živému. Je nepochybné, že ako najväčšie občianske združenie na Slovensku už roky zabezpečuje úlohy vo verejnom záujme pri ochrane vôd a okolitej prírody. Formou brigádnickej činnosti jeho členov sú ročne odpracované státisíce hodín pri napĺňaní vyššie uvedených cieľov. Preto dúfame, že každému z Vás záleží na budúcnosti rybárstva na Slovensku.

Chceme veriť, že lov rýb zostane aj po prijatí nového zákona o rybárstve stále prístupný širokej verejnosti a to prostredníctvom Slovenského rybárskeho zväzu. Viera a optimizmus však väčšinou nestačia na dosiahnutie cieľa. Len osobná angažovanosť nás všetkých, záujem o veci verejné, vzájomná spolupráca a jednota nás môžu posúvať vpred. Zlepšovať život a naše prostredie je možné aj malými činmi, takými ktorými ukážeme, že nie sme ľahostajní, takými ako je verejná podpora správnych vecí.

Priatelia, naša petícia má za cieľ odolať tlaku záujmových skupín a zachovať v rámci novo pripravovaného zákona o rybárstve súčasné postavenie Slovenského rybárskeho zväzu a ďalších subjektov, ktorým je prideľované rybárske právo na Slovensku a to v kontexte súčasne platného zákona ako aj pripomienok Slovenského rybárskeho zväzu. Zároveň žiadame aby nový zákon o rybárstve bol prijatý, pričom svojim obsahom kvalitatívne posunul rybárstvo vpred tým, že odstráni technické nedostatky a nejasnosti súčasného zákona.

PODPORTE PETÍCIU

za Záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku