Vyjadrenie hovorcu MŽP SR Mgr. Ferenčáka k návrhu zákona o rybárstve

Dňa 31. októbra 2017 (14:12) vyšiel v denníku SME článok pod názvom „Novela zákona o rybárstve má upresniť kompetencie a chrániť vodné zdroje“ v nasledovnom znení:

Cieľom nového zákona je nie len spresnenie existujúcich pojmov, ale aj doplnenie nových.

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR prichádza s návrhom nového zákona o rybárstve. Tento týždeň ho predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

Čítať viac

Vytvorenie petičného výboru a vypracovanie pripomienok k návrhu zákona

Dňa 21. októbra 2017 bol vytvorený petičný výbor v zložení Ing. Javor, RSDr. Boroš, JUDr. Kabáč, MVDr. Bilik, Mgr. Ondrejovič a tajomník petičného výboru organizačno-právny referent, Mgr. Roobová.

Petičný výbor pripravil znenie petície a zabezpečil jej samotné spustenie v listinnej i elektronickej forme pre prípad nepriaznivého vývoja legislatívneho procesu vo veci návrhu zákona o rybárstve.

Čítať viac

Stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. k návrhu zákona o rybárstve

Dňa 19. októbra 2017 sa konalo pracovné rokovanie na pôde Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. za účasti generálneho riaditeľa, Ing. Gáboríka a tajomníka SRZ, Ing. Javora vo veci prerokovania problematiky návrhu zákona o rybárstve, najmä nového znenia § 4 ods. 4, v zmysle ktorého správcovi vodohospodársky významných vodných tokov a správcovi drobných vodných tokov ministerstvo môže prideliť výkon rybárskeho práva

Čítať viac

Stanovisko Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky k návrhu zákona o rybárstve

Dňa 18. októbra 2017 sa konalo pracovné rokovanie na pôde Štátnej ochrany prírody SR za účasti generálneho riaditeľa, Ing. Boroša, prezidenta SRZ, RSDr. Boroša a tajomníka SRZ, Ing. Javora a ďalších zúčastnených osôb zo strany ŠOP SR vo veci prerokovania problematiky návrhu zákona o rybárstve, najmä nového znenia § 4 ods. 6 v zmysle ktorého ministerstvo môže v záujme zabezpečenia starostlivosti o chránené územie prideliť výkon rybárskeho práva organizáciám ochrany prírody, o ktorého doplnení do návrhu zákona o rybárstve sme sa dozvedeli dňa 28. septembra 2017 prostredníctvom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, ktorá nám zaslala návrh zákona o rybárstve, ktorý bol predložený do predbežného pripomienkového konania.

Čítať viac

Rokovanie na pôde MŽP SR dňa 17. októbra 2017

 

Dňa 17. októbra 2017 sa uskutočnilo na pôde Ministerstva životného prostredia SR rokovanie na základe prijatého uznesenia Prezídia Rady SRZ č. 26/2017.

Rokovania sa zúčastnili zástupcovia SRZ, a to tajomník SRZ, Ing. Javor, prezident SRZ, RSDr. Boroš, viceprezident za bratislavský kraj, Ing. Gajdošík a viceprezident za trnavský kraj, Ing. Mišech a zástupcovia MŽP SR, a to minister, Ing. Sólymos, štátny tajomník I., Ing. Kurilla, PhD., generálna riaditeľka kancelárie ministra, Kováčová M.A., riaditeľka odboru štátnej vodnej správy a rybárstva, Ing. Gaálová a vedúci oddelenia štátnej správy rybárstva, Ing. Dobiaš.

Čítať viac

Vyhlásenie MŽP SR ku krokom SRZ

Potom ako SRZ urobil niekoľko opatrení, najmä zaslaním otvorených listov najvyšším ústavným činiteľom SR, aby zabránil rozštiepeniu rybárstva na Slovensku, Ministerstvo životného prostredia SR dňa 13. októbra 2017 vydalo oficiálne stanovisko k vyjadreniam SRZ a prijatým krokom v nasledovnom znení:

„Rezort životného prostredia so znepokojením vníma vyjadrenia Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) po mimoriadnom zasadnutí Prezídia Rady SRZ, ktoré sa uskutočnilo 4. 10. 2017, na ktorom sa venovali návrhu zákona o rybárstve.

Čítať viac

Ako prebehlo interné pripomienkové konanie?

Dňa 14. júna 2017 SRZ elektronickou formou obdŕžali informáciu o začatí interného pripomienkového konania prostredníctvom Sekcie vôd MŽP SR, Oddelenia štátnej správy rybárstva v nasledovnom znení:

„Chcem Vás informovať, že dnes 14.06.2017 bol návrh zákona o rybárstve zaradený do interného pripomienkového konania s možnosťou pripomienkovať predmetný materiál do 21.06.2017. V tejto chvíli ťažko predpokladať kedy bude predmetný materiál po vyhodnotení pripomienok vznesených v IPK zaradený do porady vedenia a predložený na medzirezortné pripomienkové konanie.

Čítať viac

Prvá príprava novelizácie zákona o rybárstve

Rada Slovenského rybárskeho zväzu na svojom zasadnutí dňa 14. februára 2015 rozhodla o zložení dočasnej Legislatívnej komisie Rady SRZ, ktorá vypracovala prvý návrh zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu za účasti Ing. Dobiaša, vedúceho oddelenia štátnej správy rybárstva, odbor štátnej vodnej správy a rybárstva, sekcia vôd na Ministerstve životného prostredia SR, nakoľko bolo potrebné riešiť dlhodobé problémy, ktoré trápia rybárov a jednotlivé ustanovenia zákona, ktorých znenie bolo rozporuplné a zmätočné.

Čítať viac