Vyhodnotenie petície za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku

Vážení podporovatelia petície za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku,

vážení rybári, nerybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

 

koncom decembra minulého roka spustil Slovenský rybársky zväz Petíciu za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku. Na všetky miestne a mestské organizácie SRZ boli zaslané výzvy na podporu petície spolu s petičnými hárkami, a zároveň bola vytvorená aj webová stránka www.zarybarstvo.sk, na ktorej bolo možné podporiť petíciu aj elektronicky.

Petíciu sme rozbehli z dôvodu prípravy nového návrhu zákona o rybárstve, pri ktorom sa už v počiatočnom štádiu začali objavovať rôzne návrhy, ktoré boli v neprospech nielen rybárov, ale aj širokej verejnosti.

Nakoľko dňa 13. júna 2018 bol poslancami NR SR schválený nový zákon o rybárstve, ktorý je okrem iného v prospech rybárov a všetkých členov Slovenského rybárskeho zväzu, našu petíciu nie je potrebné predkladať najvyšším ústavným činiteľom SR.

Dovoľujeme si však poďakovať všetkým podporovateľov, ktorý boli ochotní spojiť svoje sily pre záchranu nielen rybárstva, ale aj samotných vôd a životného prostredia.

Celkovo sme vyzbierali 57 377 podpisov, z toho 6 136 elektronickou formou a 51 241 podpisov prostredníctvom petičných hárkov, ktoré nám boli zaslané nielen zo strany miestnych a mestských organizácií SRZ, ale aj od samotných ľudí, ktorí prebrali iniciatívu a  aktívne sa zapojili do zbierania podpisov, pričom až 4 664 podpisov sme museli pre nesprávne alebo neúplne údaje vyhodnotiť ako neplatné.


Vyhodnotenie petície za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku:

V rámci miestnych a mestských organizácií SRZ sa do petície zapojilo 107 ZO SRZ, pričom až 14 ZO SRZ nezaslalo na Sekretariát Rady SRZ žiadne petičné hárky, a to:

Banskobystrický kraj – Brezno

Bratislavský kraj – Dunajská Lužná, Rohožník

Nitriansky kraj – Marcelová

Prešovský kraj – Bardejov, Medzilaborce, Orlov, Snina, Spišská Stará Ves, Svit

Trenčiansky kraj – Prievidza

Trnavský kraj – Hlohovec, Sekule-Moravský Svätý Ján, Šamorín

 

Čo sa týka percentuálneho podielu vyzbieraných podpisov k počtu členov, tak treba poďakovať najmä organizáciám, ktoré vyzbierali cez 100 %, a to:

Banská Štiavnica, Jelšava, Krupina, Nová Baňa, Revúca, Tisovec, Tornaľa, Bratislava I., Bratislava III., Dobšiná, Medzev, Nálepkovo, Hurbanovo, Vlčany, Hanušovce nad Topľou, Sabinov, Stará Ľubovňa, Stará Turá, Brodské, Šoporňa a Vrbové.

 

Veľké ďakujem patrí aj 5 anonymným osobám, Pavlovi H., Petrovi Z., Jaroslavovi L., Tomášovi a Lucii M. a deťom z rybárskeho krúžku v Kysuckom Novom Meste, ktorí spolu vyzbierali  1 226 podpisov.


Podrobné vyhodnotenie petície si môžete pozrieť v priloženej prílohe nižšie:

 


VŠETKÝM PODPOROVATEĽOV EŠTE RAZ ĎAKUJEME a od nového roka 2019 prajeme úspešnú aplikáciu zákona v praxi a všetkým rybárom Petrov zdar!


 

Zákon o rybárstve schválený v prospech rybárov – ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU

Vážení podporovatelia petície za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku,

vážení rybári, nerybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

 

po vyše 15 rokoch sa bude rybárstvo na Slovensku riadiť novou modernou legislatívou, ktorá je okrem iného v prospech rybárov a všetkých členov Slovenského rybárskeho zväzu.

Dňa 13. júna 2018 poslanci Národnej rady SR v počte 88 schválili nový zákon o rybárstve, ktorým sa aktualizuje súčasný právny rámec, a ktorým by sa mala zabezpečiť lepšia ochrana vôd a rýb ako prirodzeného bohatstva štátu.


Nová právna úprava najmä zakazuje používanie chemicky upravovaných návnad vo vodných tokoch v blízkosti zdrojov pitnej vody alebo umožňuje odobrať revír užívateľom, ktorí legislatívu opakovane porušia, zavádza nové pojmy, nakoľko ich doterajšia absencia spôsobovala v praxi problémy, jedná sa napr. o pojmy ako lov, miesto lovu, začiatok lovu ukončenie lovu, osvetlenie miesta lovu, rybársky čln  a pod.

Zásadnou zmenou pre rybárov oproti súčasne platnému zákonu je celoročný lov rýb na kaprových vodách, ktoré sú ostatnými vodnými plochami s podmienkou rešpektovania individuálnej ochrany rýb. Novinkou je taktiež ustanovenie upravujúce rybárske preteky a športové rybárske preteky

Ministerstvo životného prostredia si od zákona zároveň sľubuje lepšiu ochranu zdravia samotných rybárov, pretože umožňuje efektívnejšiu spoluprácu so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR. Ak by veterinári objavili prekročenie limitných hodnôt chemických látok v rybách, mal by byť obratom vydaný zákaz konzumácie rýb ulovených v danej oblasti. Rybári sa o tom dozvedia prostredníctvom rybárskych poriadkov a informačných tabúľ.

Zákon taktiež zakazuje aj lovné praktiky, ktoré sú pri niektorých druhoch rýb, ako pstruhy, hlavátka a zubáč, rybárskou obcou považované za neetické.


Pre Slovenský rybársky zväz je najpodstatnejší § 4, vďaka ktorému zostal zachovaný pre SRZ výkon rybárskeho práva na vodných tokoch.

Zároveň z ustanovenia vyplýva, že výkon rybárskeho práva na ostatných vodných plochách je možné prideliť len úzkemu okruhu právnických osôb, ktoré sú vymenované v § 4 ods. 3 až 6 schváleného zákona.

Veľkým pozitívom je aj povinnosť predloženia dohody o finančnom vyrovnaní s užívateľom v prípade žiadosti o pridelenie ostatnej vodnej plochy na podnikanie v osobitnom režime, nakoľko doteraz MŽP SR odoberalo revíry bez týchto dohôd, čím dochádzalo k veľkým škodám na strane SRZ a k bezdôvodnému obohacovaniu sa na strane podnikateľov.


Na tvorbe zákona sa podieľal aj Slovenský rybársky zväz, pričom mnohé zmeny a ustanovenia boli do zákona zapracované vďaka návrhom zo strany základných organizácií SRZ, ale aj vďaka odhodlaniu a úsiliu zamestnancov Sekretariátu SRZ.

 

Je dôležité nezabudnúť spomenúť, že v súvislosti s celým legislatívnym procesom k zákonu sme rozbehli Petíciu za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku, nakoľko v už počiatočnom štádiu sa začali objavovať rôzne návrhy, ktoré boli v neprospech nielen rybárov, ale aj širokej verejnosti. Takéto úpravy sa objavili aj tesne pred schvaľovaním samotného zákona v rámci pozmeňovacích návrhov, ktoré sa štatutárnym zástupcom SRZ podarilo zastaviť.

Aj napriek tomu, že nie je nutné sa s petíciou obrátiť na najvyšších ústavných činiteľov, aby sme hájili a zachovali naše práva a rybárstvo na Slovensku, chceme sa všetkým poďakovať za prejavenú dôveru a podporu petície svojím podpisom.

Do elektronickej petície, ktorá prebiehala na stránke www.zarybarstvo.sk sa zapojilo 6 136 ľudí. V rámci petičných hárkov, ktoré boli zaslané na všetky základné organizácie SRZ, sa vyzbieralo cez 50 000 podpisov. Aj napriek tomu, že počet podpisov nedosiahol aspoň počet členov SRZ, máme za to, že sa nám podarilo dosiahnuť krásne číslo.

Žiaľ, mnohé ZO SRZ nedokázali vyzbierať spomedzi svojich členov viac ako 30% a dokonca boli aj také, ktoré do dňa schválenia zákona nezaslali na Radu SRZ žiadne petičné hárky.

 

O vyhodnotení petície sa dozviete viac v samostatnom článku, ktorý nájdete TU.


Na záver dodávame, že o priebehu legislatívneho procesu k návrhu zákona sme vás priebežne informovali na našej stránke a facebooku.

V rámci samotného schvaľovania v parlamente dňa 10. mája 2018 NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 11. 6. 2018.

NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 12. 6. 2018.

Dňa 4. júna 2018 rokoval Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, 5. júna 2018 Ústavnoprávny výbor NR SR, 7. júna 2018 Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a dňa 12. júna 2018 gestorský výbor, a to Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

V rámci druhého čítania boli dňa 13. júna 2018 predložené a schvaľované pozmeňujúce a doplňujúce pozmeňujúce návrhy zo strany poslankyňe p. Zemanovej a poslanca p. Kvorku, ktoré boli prerokované aj so štatutárnymi zástupcami SRZ, a následne bol návrh zákona o rybárstve schválený v ten istý deň v treťom čítaní.

Všetky informácie z prerokovania návrhu zákona o rybárstve v NR SR nájdete TU.


Nový zákon o rybárstve, ktorý je pred podpisom prezidenta SR nadobudne účinnosť 1. januára 2019. Jeho znenie si môžete prečítať na nižšie priloženej prílohe:

 

VŠETKÝM PODPOROVATEĽOV EŠTE RAZ ĎAKUJEME a od nového roka 2019 prajeme úspešnú aplikáciu zákona v praxi a všetkým rybárom Petrov zdar!


 

Návrh zákona o rybárstve v prvom čítaní

Dňa 24. apríla 2018 predseda NR SR prijal rozhodnutie, ktorým navrhol prideliť návrh zákona o rybárstve na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, a zároveň navrhol určiť k návrhu ako gestorský výbor Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní  a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.

Čítať viac

Zaradenie návrhu zákona o rybárstve do rokovania vlády SR

Dovoľujeme si Vás informovať, že v piatok dňa 20. apríla 2018 bol do rokovania Vlády SR predložený podpredsedom vlády a ministrom životného prostredia návrh Zákona o rybárstve, ktorý bol ako materiál programu rokovania schválený, a to na základe plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2018.

Prijatím tohto materiálu, nasledujú ďalšie legislatívne procesy, ktoré budú viesť ku konečnému schváleniu návrhu zákona o rybárstve.

Čítať viac

2. rozporové konanie k návrhu zákona o rybárstve

Dňa 31. januára 2018 o 14.00 hod. sa konalo druhé rozporové konanie k návrhu zákona o rybárstve na úrovni štátneho tajomníka MŽP SR, Ing. Norberta Kurillu, PhD., Sekcie vôd a Sekcie legislatívy a práva, za účastiza SRZ: RSDr. Rudolf Boroš, tajomník SRZ Ing. Ľuboš Javor, Ing. Marian Mihalda – člen Rady SRZ, zamestnanci sekretariátu Rady SRZ Mgr. Barbora Roobová, Ing. Bohuš Cintula a Ing. Tibor Krajč PhD., (počet účastníkov konania SRZ bol limitovaný k počtu zúčastnených strán).

Čítať viac

Rozporové konanie k návrhu zákona o rybárstve

Dňa 15. januára 2017 sa uskutočnilo rozporové konanie k pripomienkam SRZ k návrhu zákona o rybárstve za účasti zástupcov SRZ v zložení: tajomník SRZ Ing. Javor, prezident SRZ RSDr. Boroš, zamestnanci Sekretariátu Rady SRZ poverení tajomníkom SRZ (Mgr. Roobová, Ing. Krajč, PhD., Ing. Cintula, p. Štencl, p. Hurčala), PaedDr. Čerešňák, p. Estergájoš a Ing. Mihalda.

Celé konanie trvalo od 9.00 hod. do 20.00 hod., pričom bolo obojstranne vecné a konštruktívne.

Čítať viac

Snaha pracovníkov MŽP SR obísť zástupcov SRZ vo veci prerokovania pripomienok k návrhu zákona o rybárstve

Slovenský rybársky zväz ku dňu 21. novembra 2017 zaslal na Ministerstvo životného prostredia SRZ prostredníctvom webovej stránky SLOV-LEX k predloženému návrhu zákona o rybárstve 210 pripomienok, nakoľko pôvodné pripomienky Slovenského rybárskeho zväzu neboli v legislatívnom procese pred MPK vôbec akceptované, aj napriek tomu, že je subjektom, ktorý zabezpečuje už desiatky rokov výkon rybárskeho práva, ktoré patrí štátu, na rybárskych revíroch v rámci celej SR, a zároveň predložené znenie návrhu zákona o rybárstve do MPK sa i naďalej, aj napriek pracovným rokovaniam s MŽP SR, ŠOP SR a SVP, š.p., koncepčne vymykalo hlavnej podstate rybárstva.

Čítať viac

Stanovisko MŽP SR k otvorenému listu pre predsedu vlády SR vo veci návrhu zákona o rybárstve

Dňa 11. októbra 2017 bol predsedovi vlády SR zasielaný otvorený list vo veci problematiky návrhu zákona o rybárstve, ktorý sa koncepčne vymyká hlavnej podstate rybárstva, ktorého obsahom je súhrn činností zameraných na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu genofondu najmä pôvodných druhov rýb a optimálne využívanie produkcie ichtyofauny ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky, a podstate rekreačného a športového rybolovu.

Čítať viac

Ďalšie rokovania s významnými subjektmi na Slovensku

Dňa 25. októbra 2017 sa v Bratislave uskutočnilo pracovné rokovanie tajomníka SRZ Ing. Javora s podpredsedom Združenia miest a obcí Slovenska Ing. Muškom k návrhu zákona o rybárstve a aktuálnemu prebiehajúcemu legislatívnemu procesu s hlavnou témou zachovania rybárstva na Slovensku vo forme ako je riešená v súčasnom znení zákona o rybárstve, na ktorom zástupca Združenia miest a obcí Slovenska vyjadril plnú podporu SRZ a zároveň vyhlásil zapojenie sa do medzirezortného pripomienkového konania.

Čítať viac