2. rozporové konanie k návrhu zákona o rybárstve

Dňa 31. januára 2018 o 14.00 hod. sa konalo druhé rozporové konanie k návrhu zákona o rybárstve na úrovni štátneho tajomníka MŽP SR, Ing. Norberta Kurillu, PhD., Sekcie vôd a Sekcie legislatívy a práva, za účastiza SRZ: RSDr. Rudolf Boroš, tajomník SRZ Ing. Ľuboš Javor, Ing. Marian Mihalda – člen Rady SRZ, zamestnanci sekretariátu Rady SRZ Mgr. Barbora Roobová, Ing. Bohuš Cintula a Ing. Tibor Krajč PhD., (počet účastníkov konania SRZ bol limitovaný k počtu zúčastnených strán).

Čítať viac

Rozporové konanie k návrhu zákona o rybárstve

Dňa 15. januára 2017 sa uskutočnilo rozporové konanie k pripomienkam SRZ k návrhu zákona o rybárstve za účasti zástupcov SRZ v zložení: tajomník SRZ Ing. Javor, prezident SRZ RSDr. Boroš, zamestnanci Sekretariátu Rady SRZ poverení tajomníkom SRZ (Mgr. Roobová, Ing. Krajč, PhD., Ing. Cintula, p. Štencl, p. Hurčala), PaedDr. Čerešňák, p. Estergájoš a Ing. Mihalda.

Celé konanie trvalo od 9.00 hod. do 20.00 hod., pričom bolo obojstranne vecné a konštruktívne.

Čítať viac

Snaha pracovníkov MŽP SR obísť zástupcov SRZ vo veci prerokovania pripomienok k návrhu zákona o rybárstve

Slovenský rybársky zväz ku dňu 21. novembra 2017 zaslal na Ministerstvo životného prostredia SRZ prostredníctvom webovej stránky SLOV-LEX k predloženému návrhu zákona o rybárstve 210 pripomienok, nakoľko pôvodné pripomienky Slovenského rybárskeho zväzu neboli v legislatívnom procese pred MPK vôbec akceptované, aj napriek tomu, že je subjektom, ktorý zabezpečuje už desiatky rokov výkon rybárskeho práva, ktoré patrí štátu, na rybárskych revíroch v rámci celej SR, a zároveň predložené znenie návrhu zákona o rybárstve do MPK sa i naďalej, aj napriek pracovným rokovaniam s MŽP SR, ŠOP SR a SVP, š.p., koncepčne vymykalo hlavnej podstate rybárstva.

Čítať viac

Stanovisko MŽP SR k otvorenému listu pre predsedu vlády SR vo veci návrhu zákona o rybárstve

Dňa 11. októbra 2017 bol predsedovi vlády SR zasielaný otvorený list vo veci problematiky návrhu zákona o rybárstve, ktorý sa koncepčne vymyká hlavnej podstate rybárstva, ktorého obsahom je súhrn činností zameraných na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu genofondu najmä pôvodných druhov rýb a optimálne využívanie produkcie ichtyofauny ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky, a podstate rekreačného a športového rybolovu.

Čítať viac

Ďalšie rokovania s významnými subjektmi na Slovensku

Dňa 25. októbra 2017 sa v Bratislave uskutočnilo pracovné rokovanie tajomníka SRZ Ing. Javora s podpredsedom Združenia miest a obcí Slovenska Ing. Muškom k návrhu zákona o rybárstve a aktuálnemu prebiehajúcemu legislatívnemu procesu s hlavnou témou zachovania rybárstva na Slovensku vo forme ako je riešená v súčasnom znení zákona o rybárstve, na ktorom zástupca Združenia miest a obcí Slovenska vyjadril plnú podporu SRZ a zároveň vyhlásil zapojenie sa do medzirezortného pripomienkového konania.

Čítať viac

Vyjadrenie hovorcu MŽP SR Mgr. Ferenčáka k návrhu zákona o rybárstve

Dňa 31. októbra 2017 (14:12) vyšiel v denníku SME článok pod názvom „Novela zákona o rybárstve má upresniť kompetencie a chrániť vodné zdroje“ v nasledovnom znení:

Cieľom nového zákona je nie len spresnenie existujúcich pojmov, ale aj doplnenie nových.

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR prichádza s návrhom nového zákona o rybárstve. Tento týždeň ho predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

Čítať viac

Vytvorenie petičného výboru a vypracovanie pripomienok k návrhu zákona

Dňa 21. októbra 2017 bol vytvorený petičný výbor v zložení Ing. Javor, RSDr. Boroš, JUDr. Kabáč, MVDr. Bilik, Mgr. Ondrejovič a tajomník petičného výboru organizačno-právny referent, Mgr. Roobová.

Petičný výbor pripravil znenie petície a zabezpečil jej samotné spustenie v listinnej i elektronickej forme pre prípad nepriaznivého vývoja legislatívneho procesu vo veci návrhu zákona o rybárstve.

Čítať viac

Stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. k návrhu zákona o rybárstve

Dňa 19. októbra 2017 sa konalo pracovné rokovanie na pôde Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. za účasti generálneho riaditeľa, Ing. Gáboríka a tajomníka SRZ, Ing. Javora vo veci prerokovania problematiky návrhu zákona o rybárstve, najmä nového znenia § 4 ods. 4, v zmysle ktorého správcovi vodohospodársky významných vodných tokov a správcovi drobných vodných tokov ministerstvo môže prideliť výkon rybárskeho práva

Čítať viac

Stanovisko Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky k návrhu zákona o rybárstve

Dňa 18. októbra 2017 sa konalo pracovné rokovanie na pôde Štátnej ochrany prírody SR za účasti generálneho riaditeľa, Ing. Boroša, prezidenta SRZ, RSDr. Boroša a tajomníka SRZ, Ing. Javora a ďalších zúčastnených osôb zo strany ŠOP SR vo veci prerokovania problematiky návrhu zákona o rybárstve, najmä nového znenia § 4 ods. 6 v zmysle ktorého ministerstvo môže v záujme zabezpečenia starostlivosti o chránené územie prideliť výkon rybárskeho práva organizáciám ochrany prírody, o ktorého doplnení do návrhu zákona o rybárstve sme sa dozvedeli dňa 28. septembra 2017 prostredníctvom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, ktorá nám zaslala návrh zákona o rybárstve, ktorý bol predložený do predbežného pripomienkového konania.

Čítať viac