Vytvorenie petičného výboru a vypracovanie pripomienok k návrhu zákona

Dňa 21. októbra 2017 bol vytvorený petičný výbor v zložení Ing. Javor, RSDr. Boroš, JUDr. Kabáč, MVDr. Bilik, Mgr. Ondrejovič a tajomník petičného výboru organizačno-právny referent, Mgr. Roobová.

Petičný výbor pripravil znenie petície a zabezpečil jej samotné spustenie v listinnej i elektronickej forme pre prípad nepriaznivého vývoja legislatívneho procesu vo veci návrhu zákona o rybárstve.

Zároveň boli spracované pripomienky k návrhu zákona o rybárstve, ktoré boli predložené v rámci medzirezortného pripomienkového konania.

Išlo o veľmi rozsiahly materiál (okolo 200 pripomienok), nakoľko znenie navrhovaného zákona o rybárstve bolo pre zachovanie všeľudového, športového a rekreačného rybárstva neprijateľné.

Medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona o rybárstve začalo dňa 30. októbra 2017.

V rámci návrhu zákona o rybárstve bolo naďalej zakomponované v rámci § 4 pridelenie výkonu rybárskeho práva SVP, š.p. a ŠOP SR. Nakoľko však boli z ich strany vydané stanoviská, na základe ktorých stiahli svoje požiadavky na výkon rybárskeho práva, naďalej sme trvali na stiahnutí aj týchto ustanovení v rámci medzirezortného pripomienkového konania.