Stanovisko MŽP SR k otvorenému listu pre predsedu vlády SR vo veci návrhu zákona o rybárstve

Dňa 11. októbra 2017 bol predsedovi vlády SR zasielaný otvorený list vo veci problematiky návrhu zákona o rybárstve, ktorý sa koncepčne vymyká hlavnej podstate rybárstva, ktorého obsahom je súhrn činností zameraných na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu genofondu najmä pôvodných druhov rýb a optimálne využívanie produkcie ichtyofauny ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky, a podstate rekreačného a športového rybolovu.

Dňa 15. novembra 2017 SRZ obdŕžal informáciu o postúpení nášho otvoreného listu zo dňa 06. októbra 2017 generálnej riaditeľke kancelárie ministra životného prostredia SRZ, Ľubici Kováčovej, na priame vybavenie.

Dňa 05. decembra 2017 SRZ zo strany MŽP SR, sekcie vôd obdŕžal stanovisko k otvorenému listu, s ktorým sa SRZ nestotožňuje a nesúhlasí s jeho znením.

Znenie si môžete prečítať v nižšie priloženej prílohe:

Z tohto dôvodu sa SRZ opätovne otvoreným listom obrátil na predsedu vlády SR, v ktorom ho bližšie SRZ informuje o predmetnej problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve.

Otvorený list predsedovi vlády SR si môžete prečítať v nižšie uvedenej prílohe: