Rozporové konanie k návrhu zákona o rybárstve

Dňa 15. januára 2017 sa uskutočnilo rozporové konanie k pripomienkam SRZ k návrhu zákona o rybárstve za účasti zástupcov SRZ v zložení: tajomník SRZ Ing. Javor, prezident SRZ RSDr. Boroš, zamestnanci Sekretariátu Rady SRZ poverení tajomníkom SRZ (Mgr. Roobová, Ing. Krajč, PhD., Ing. Cintula, p. Štencl, p. Hurčala), PaedDr. Čerešňák, p. Estergájoš a Ing. Mihalda.

Celé konanie trvalo od 9.00 hod. do 20.00 hod., pričom bolo obojstranne vecné a konštruktívne.

Zásadné pripomienky SRZ najmä  k existenčnému § 4 ods. 4 a ods. 6 boli  MŽP SR a štátnymi organizáciami ŠOP SR a SVP,š.p. AKCEPTOVANÉ, t.j. obe štátne inštitúcie nemajú záujem na výkone rybárskeho práva a upúšťajú od uvedenej požiadavky vznesenej v rámci interného pripomienkové konania.

Niektoré ďalšie zásadné pripomienky ostali v rozpore, iné boli akceptované alebo sa našiel spoločný kompromis, takže rozporové konanie je stále neukončené.

Aj napriek vyššie uvedeným skutočnostiam je dôležité poznamenať, že PETÍCIA POKRAČUJE, nakoľko legislatívny proces k návrhu zákona o rybárstve naďalej prebieha a nemožno dopredu vedieť, či navrhované znenie zákona o rybárstve zostane v nami požadovanej podobe.

Z tohto dôvodu Vás prosíme o spoluprácu na získavaní podpory PETÍCIE ZA ZÁCHRANU VŠEĽUDOVÉHO RYBÁRSTVA, REKREAČNÉHO A ŠPORTOVÉHO RYBÁRTVA na Slovensku!

Ďakujeme.