Prvá príprava novelizácie zákona o rybárstve

Rada Slovenského rybárskeho zväzu na svojom zasadnutí dňa 14. februára 2015 rozhodla o zložení dočasnej Legislatívnej komisie Rady SRZ, ktorá vypracovala prvý návrh zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu za účasti Ing. Dobiaša, vedúceho oddelenia štátnej správy rybárstva, odbor štátnej vodnej správy a rybárstva, sekcia vôd na Ministerstve životného prostredia SR, nakoľko bolo potrebné riešiť dlhodobé problémy, ktoré trápia rybárov a jednotlivé ustanovenia zákona, ktorých znenie bolo rozporuplné a zmätočné.

O viac ako rok neskôr bola Ing. Lászlóm Sólymosom, ministrom životného prostredia SR. ako hlavným iniciátorom nového návrhu zákona o rybárstve, vymenovaná Expertná skupina, ktorá sa prvý krát stretla dňa 22. septembra 2016 na pôde sekcie vôd MŽP SR v Bratislave.

Za členov Expertnej skupiny boli vymenovaní JUDr. Ladislav Hanniker (prokurátor trestného odboru Generálnej prokuratúry SR, hlavný špecialista pre trestné činy proti životnému prostrediu), JUDr. Matej Sudor (riaditeľ odboru legislatívy trestného práva a väzenstva z MS SR), Ing. Martin Rybár (zamestnanec SVP, š.p.), za SRZ Ing. Ľuboš Javor (tajomník) a Ing. Igor Mišech (viceprezident SRZ), za MŽP SR Ing. Tibor Dobiaš a Ing. Marek Hausman.

Obsahom rokovania boli informácie o zabezpečení podmienok na rokovanie expertnej skupiny, filozofii spracovania predmetných návrhov k zákonu (spôsob spracovania, prizývanie zástupcov zainteresovaných inštitúcií – nečlenov expertnej skupiny), vyjadrenie členov expertnej skupiny k najvýznamnejším novelizačným bodom, termínoch spracovania návrhov noviel a ich predloženie do legislatívneho procesu.

V dňoch od 19. októbra do 21. októbra 2016 sa konalo zasadnutie Expertnej skupiny k návrhu novely zákona o rybárstve za účasti tajomníka SRZ Ing. Javora a viceprezidenta za TT-kraj Ing. Mišecha a štyroch členov v doškolovacom a rekreačnom zariadení SVP, š.p., pri VN Ružiná, s programom tvorby pozmeňovacích ustanovení v rámci novelizácie zákona a jeho vykonávacieho predpisu. Počas trojdňového rokovania členovia Expertnej skupiny odrokovali 21 ustanovení. Ďalšie zasadnutie Expertnej komisie bolo naplánované na druhú polovicu mesiaca november.

V dňoch od 14. novembra do 16. novembra 2016 sa konalo II. zasadnutie Expertnej skupiny k návrhu novely zákona o rybárstve za účasti tajomníka SRZ Ing. Javora,  viceprezidenta za Trnavský kraj Ing. Mišecha a štyroch členov komisie v Príbovciach, s programom ďalšej tvorby pozmeňovacích ustanovení v rámci novelizácie zákona a jeho vykonávacieho predpisu. Počas trojdňového rokovania členovia Expertnej skupiny odrokovali celé paragrafové znenie návrhu novely zákona o rybárstve.

Ďalšie zasadnutie Expertnej skupiny sa konalo od 11. januára do 13. januára 2017 v doškolovacom a rekreačnom zariadení SVP, š.p., pri VN Ružiná. Počas trojdňového rokovania členovia Expertnej skupiny odrokovali celý návrh novely zákona o rybárstve, vrátane jeho vykonávacieho predpisu.

Dňa 7. februára 2017 sa uskutočnilo v budove Výskumného ústavu vodného hospodárstva Bratislava ďalšie pracovné rokovanie členov Expertnej skupiny k legislatívnym úpravám  navrhovaných zmien novely zákona o rybárstve.

Ďalšie zasadnutie Expertnej komisie sa uskutočnilo v priestoroch sekcie vôd MŽP SR dňa 14. marca 2017.

Samotný návrh zákona o rybárstve, do ktorého boli zakomponované aj návrhy SRZ, a ktorého znenie smerovalo k zlepšeniu a kvalitatívnemu posunu rybárstva na Slovensku bolo SRZ známe v júni 2017. Následne však prebehlo interné pripomienkové konanie, ktorým sa znenie návrhu koncepčne úplne pozmenilo.