Ako prebehlo interné pripomienkové konanie?

Dňa 14. júna 2017 SRZ elektronickou formou obdŕžali informáciu o začatí interného pripomienkového konania prostredníctvom Sekcie vôd MŽP SR, Oddelenia štátnej správy rybárstva v nasledovnom znení:

„Chcem Vás informovať, že dnes 14.06.2017 bol návrh zákona o rybárstve zaradený do interného pripomienkového konania s možnosťou pripomienkovať predmetný materiál do 21.06.2017. V tejto chvíli ťažko predpokladať kedy bude predmetný materiál po vyhodnotení pripomienok vznesených v IPK zaradený do porady vedenia a predložený na medzirezortné pripomienkové konanie.

V každom prípade očakávam Vašu účasť na vyhodnotení pripomienok, pričom predpokladáme, že Vaša účasť môže byť vzhľadom na blížiace sa dovolenkové obdobie ohrozená. S ohľadom na vyššie uvedené sa budeme v tejto veci s Vami ešte kontaktovať.“

Predmetnú informáciu obdŕžali všetci členovia Expertnej skupiny, pričom prílohou mailu bol aj návrh zákona o rybárstve pred IPK, ktorého znenie bolo SRZ známe v júni 2017.

Zo strany MŽP SR po tomto termíne neprišla žiadna informácia o možnosti vyhodnotenia pripomienok vznesených v IPK zaradených do porady vedenia.

Po všetkých rokovaniach Expertnej skupiny prebehlo interné pripomienkové konanie, o ktorom SRZ nebol vôbec informovaný a aj napriek tomu, že bolo prisľúbené ešte stretnutie expertnej skupiny, toto stretnutie sa neuskutočnilo.

K samotnému konaniu obdŕžal SRZ od Ing. Dobiaša z MŽP SR nasledovný mail:

V rámci prebiehajúceho legislatívneho procesu materiál prešiel interným pripomienkovým konaním. Najviac pripomienok, hlavne zásadných si uplatnila tunajšia sekcia legislatívy a práva a sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny (v spolupráci so ŠOP SR) a SVP, š.p. Legislatívci mali legislatívno technické pripomienky, ktoré mi vecniari tak nemusíme vidieť. V každom prípade ich hodnotím, že boli v prospech skvalitnenia návrhu. Podobne to vidím aj v prípade „prírodniarov“. V niektorých ohľadoch sme v návrhu doriešili aj nevyhnutný súlad s „ochranárskou legislatívou“, ako napr. nepôvodné invázne druhy rýb a pod.
Najzložitejšie rozporové konanie bolo s SVP, š.p. S viacerými jeho pripomienkami sme nesúhlasili, od ktorých po našom vysvetlení odstúpili. Niektoré boli značne prepracované aj s prispením Ing. Rybára (ten bol aj na rozporovom konaní), ktoré už boli akceptovateľné.
V každom prípade je materiál pripravený bez rozporov na prerokovanie do porady vedenia ministerstva, ktorá už bola po sebe viac krát zrušená. Keď sa nestane nič neočakávané, mala by byť tento štvrtok. Potom proces pokračuje štandardnou legislatívnou cestou, t. j. materiál bude dopracovaný v zmysle pripomienok z porady vedenia – ak nejaké vznesené budú a pôjde na predbežné medzirezortné pripomienkové konanie, potom na medzirezortné pripomienkové konanie, atď.

Petrov zdar!

P.S. Dnes som bol u p. štátneho taj. Kurillu aj spolu s GR SV a riaditeľkou OŠVSaR a na jeho požiadanie som ho informoval o stave zákona, jeho zámere atď.

Ing. Tibor Dobiaš

Dňa 28. septembra 2017 sme obdŕžali návrh zákona o rybárstve, ktorý bol predložený do predbežného pripomienkového konania prostredníctvom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, v rámci ktorého bolo možné pripomienkovať len Doložku vplyvov a analýzu dopadov na rozpočet v termíne do 08. októbra 2017.

Znenie predloženého návrhu zákona o rybárstve bolo koncepčne úplne iné ako toho, na ktorom sme pracovali, najmä čo sa týkalo znenia ustanovenia § 4, ktorý by mal umožňovať pridelenie výkonu rybárskeho práva SVP, š.p. na významných vodných tokov a drobných vodných tokov a ŠOP SR v záujme zabezpečenia starostlivosti o chránené územie.

Dňa 29. septembra 2017 bolo zvolané mimoriadne zasadnutie Prezídia Rady SRZ na deň 04. októbra 2017 s tým, že sa pripravili pripomienky k doložke vybraných vplyvov, ktoré boli následne doplnené o ďalšie návrhy, ktoré vyplynuli z tohto zasadnutia, a zaslané Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komoryna predbežné pripomienkové konanie.

Zároveň bolo vyvolané rokovanie z ministrom životného prostredia SR za účasti zástupcov Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ za účelom stiahnutia návrhu zákona o rybárstve v predloženom znení a bol zaslaný otvorený list prezidentovi SR, predsedovi vlády a predsedovi NR SR za účelom stiahnutia návrhu zákona o rybárstve v predloženom znení.

Znenie otvoreného listu prezidentovi SR, predsedovi vlády a predsedovi NR SR, ktorého znenie bolo pre všetkých troch ústavných činiteľov totožné, si môžete prečítať v nižšie uvedenej prílohe: